Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Subject: History (Netherlands) - Period documents - Poetry]' returned 1,202 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Aan alle welmenende liefhebbers en minnaars van haar vaderland en vryheid

Match: Partial (No exact match found)

Aan Amstels braave burgerij, op den 21sten april [...] 1787

Match: Partial (No exact match found)

Aan Catharina Mulders, anders Kaat Mossel

Match: Partial (No exact match found)

Aandacht over myn vaderland

Match: Partial (No exact match found)

Aan de Amsteldamsche burgers. Op den zesentwintigsten february. MDCCLXXXVII.

Match: Partial (No exact match found)

Aan de Bataaven

Match: Partial (No exact match found)

Aan de burger-representanten

Match: Partial (No exact match found)

Aan de edele manhafte Leydsche schuttery, optrekkende onder geleide van [...] kapitein J.H. Prins van Lockhorst.

Match: Partial (No exact match found)

Aan de gewapende patriotten

Match: Partial (No exact match found)

Aan de heeren Dedel Graafland, Deutz en Van Goes

Match: Partial (No exact match found)

Aan de leden van het Genootschap van wapenhandel

Match: Partial (No exact match found)

Aan de manhafte schutterij der stad Leyden

Match: Partial (No exact match found)

Aan den berugten heer Illiberius Chaucus. Den orateur cum sociis

Match: Partial (No exact match found)

Aan den doorluchtigsten prince van Oranje en Nassau, Willem den Vyfden; tot erfstadhouder [...] ingehuldigt.

Match: Partial (No exact match found)

Aan de Nederlandsche vryheid, ter gelegenheid van het afsterven van [...] Johan Derk, baron van der Capellen tot den Poll.

Match: Partial (No exact match found)

Aan den heere Andries Hartsinck thans in hechtenis zittende

Match: Partial (No exact match found)

Aan den lasteraar van mr. Johan Luzac, thans rector magnificus van Hollands hooge schoole te Leyden.

Match: Partial (No exact match found)

Aan den Post van der Neder-Rhyn. Byzonder over n˚. 122

Match: Partial (No exact match found)

Aan den vergulder der lauwren van den hedendaagschen Leonidas

Match: Partial (No exact match found)

Aan den vervolgden Friessen Liberius Facundus

Match: Partial (No exact match found)

Aan den wel-edelen gestrengen heere mr. Johan Geelvinck

Match: Partial (No exact match found)

Aan den wel-edelen gestrengen heer mr. P. J. Marcus [...] oud-schepen der stad Leyden bij deszelfs beëdiging als hoofd-schout.

Match: Partial (No exact match found)

Aan den welëdelen grootächtbaaren heere [...] Henrik Hooft, Daniëlsz.

Match: Partial (No exact match found)

Aan den wel-edelen groot achtbaaren heere Henrik Hooft Danielsz. wegens den 26 february 1787.

Match: Partial (No exact match found)

Aan den zeer doorluchtigen prinse van Oranje en Nassau, Willem de Ve. [...] ingehuldigd.

Match: Partial (No exact match found)

Aan de vaderlandsche burgers.

Match: Partial (No exact match found)

Aan de verkopers, en stoel-geesselaers van Utrecht

Match: Partial (No exact match found)

Aan de vrije jooden

Match: Partial (No exact match found)

Aan de vrye Batavieren

Match: Partial (No exact match found)

Aan de waare Bataaven ter gelegenheid der gezegende herstelling van [...] Willem George Fredrik.

Match: Partial (No exact match found)

Aan Dordrecht wegens de vryheyt

Match: Partial (No exact match found)

Aan een dwingeland

Match: Partial (No exact match found)

Aan een' moordenaar

Match: Partial (No exact match found)

Aan God.

Match: Partial (No exact match found)

Aan Godt.

Match: Partial (No exact match found)

Aan hare hoogheid, mevrouwe de prinsesse van Oranje en Nassau.

Match: Partial (No exact match found)

Aan hare koninglyke hoogheid, op den zevenden augustus 1785.

Match: Partial (No exact match found)

Aan het vaderland.

Match: Partial (No exact match found)

Aan het vaderland, ter gelegenheid van den aftogt der Engelsche en Russische legers. 1799.

Match: Partial (No exact match found)

Aan hunne wel edele groot achtbaare heeren, burgemeesteren der stad Leyden

Match: Partial (No exact match found)

Aan Leydens burgery

Match: Partial (No exact match found)

Aan mijne brave landslieden, na het mislukte oproer van den 3. april 1784.

Match: Partial (No exact match found)

Aan mijne landgenooten, bij gelegenheid der heugchelijke verjaaringe, van [...] den heere prince van Oranje.

Match: Partial (No exact match found)

Aan mijne landgenoten.

Match: Partial (No exact match found)

Aan mijnen medeburger

Match: Partial (No exact match found)

Aan myne hervormde medeburgers te Zegwaard en Zoetermeer, by de inwyding van hunne nieuwe kerk.

Match: Partial (No exact match found)

Aan Nederlands erfstadhouder.

Match: Partial (No exact match found)

Aan Nymeegsch volk, by de naderende komst van Willem den Vijfden

Match: Partial (No exact match found)

Aan Rotterdams hervormde gemeente, ter gelegenheid der manmoedige aangording van [...] J. Scharp; tot den stryd tegen de nieuwe Duitsche hervorming.

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak aan de vryheidsminnaars, over het gedicht van Antiparrhasius

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak aan Willem den Vyfden, Neerlands erfstadhouder

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak aan Willem de Vde erfstadhouder.

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak en gedicht aan [...] Willem den Vyfden.

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak en gedicht aan [...] Willem den Vyfden.

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak van den burger G:C:C: Vatebender

Match: Partial (No exact match found)

Aan't vaderland zyn ze opgedragen!

Match: Partial (No exact match found)

Aan Zutphens burgery

Match: Partial (No exact match found)

Aan zyne hoogheid den erfprins Willem Fredrik. Op den vierentwintigste augustus MDCCLXXXV.

Match: Partial (No exact match found)

Aan zyne hoogheid, op den agtsten maart MDCCLXXXV

Match: Partial (No exact match found)

Ad Batavos, Britannorum ac Russorum pulso, fugatoque exercitu.

Match: Partial (No exact match found)

Ad celsissimum et serenissimum Gulielmum Carolum Henricum Frisonem [...] cum ei filius primus nasceretur.

Match: Partial (No exact match found)

Adem-tocht, |geschept tegens de Doodt-stuypen, van de heer Cornelis Mvsch

Match: Partial (No exact match found)

Adem-tocht |geschept teghens de Doot stuypen van de heer Cornelis Musch

Match: Partial (No exact match found)

Adem-tocht |geschept teghens de Doot-stuypen van de heer Cornelis Musch

Match: Partial (No exact match found)

Ademtocht gheschept teghens de Doodt stuypen van d'heer Cornelis Musch

Match: Partial (No exact match found)

Ad Gulielmum Magnae Britanniae Franciae et Hiberniae regem [...] ut temperet doloribus acerrimis, conceptis ex acerbissimo funere Mariae.

Match: Partial (No exact match found)

Ad Gvlielmvm Belgii gvbernatorem

Match: Partial (No exact match found)

Adolp Westerwyk, of Cromwel op sijn laaste beenen.

Match: Partial (No exact match found)

Ad venerabilem magistrum D. Joannem Gorallum Genevensem

Match: Partial (No exact match found)

Aen |alle lafhartige capiteyns in't leger voor Woerden

Match: Partial (No exact match found)

Aen de Bataeven, bij den inval der Britten.

Match: Partial (No exact match found)