Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Amsterdam, Language: Dutch, Date: 1673]' returned 102 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Aenmerckingen op de Aenspraeck van de commandeur van Gremonville, in de Raedt van State van sijn keyserlycke majesteyt te Wenen gedaen.

Match: Partial (No exact match found)

Aenmerckingen op de Aenspraeck van de commandeur van Gremonville in de Raedt van State van syn keyserlycke majesteyt te Wenen gedaen.

Match: Partial (No exact match found)

Aenmerckingen over de Vereenigde Nederlandtsche Provintien.

Match: Partial (No exact match found)

Aenmerckingen over de Vereenighde Nederlandtsche Provintien.

Match: Partial (No exact match found)

Artykelen door de Fransche geestelijckheyt voorgestelt, ...

Match: Partial (No exact match found)

Bodegraven en Swammerdam in brandt.

Match: Partial (No exact match found)

Brief van Jan Fraser, Engels brantstichter, die op den 18. Februarij, 1673 tot Amsterdam levendigh gerabraakt is

Match: Partial (No exact match found)

Coeverden herwonnen; arte et marte

Match: Partial (No exact match found)

De belegeringe van Naerden

Match: Partial (No exact match found)

De gods-dienst der Hollanders, vertoont in verscheide brieven,

Match: Partial (No exact match found)

De gods-dienst der Hollanders, vertoont in verscheide brieven.

Match: Partial (No exact match found)

Den aenslagh |op Munster ontdeckt.

Match: Partial (No exact match found)

Derde deel van Engelandts apél en beroep aan en op de gemeente.

Match: Partial (No exact match found)

Derde deel van Engelandts apél en beroep aan en op de gemeente, tegen den koning en desselfs groote geheyme mannen.

Match: Partial (No exact match found)

De rechte weeg-schaal

Match: Partial (No exact match found)

De Verjus-saus, voorgestelt aen syne hoogheit, mijn heer, de vorst van Wolffenbuttel.

Match: Partial (No exact match found)

De verovering van Bon, aan de blinde werelt

Match: Partial (No exact match found)

De wreetheyt |der Francen, gepleegt te Bodegrave en Swammerdam

Match: Partial (No exact match found)

D'ontroerde leeuw, het derde deel. Vervolgende de voornaemste geschiedenissen deses tijts.

Match: Partial (No exact match found)

D'ontroerden leeuw, tweede deel. Vervolgende de voornaamste voorvallen deses tijts.

Match: Partial (No exact match found)

Een klaer vertoogh der raets-plegingen van het Hof van Engelandt.

Match: Partial (No exact match found)

Een nieuwe hemel en aerde.

Match: Partial (No exact match found)

Gedenck teecknen vande Franse vlucht uyt Vijtrecht

Match: Partial (No exact match found)

Goede trouwe van Hermannus Witz: verdedigt tegen [...] Petrus Allinga.

Match: Partial (No exact match found)

Het parlement van Engelandt, met het sitten, en de macht van het selvige.

Match: Partial (No exact match found)

Het parlement van Engelandt, met het sitten, en de macht van het selvige.

Match: Partial (No exact match found)

Het Parlement van Engelandt, met het sitten, en de macht van het selvige.

Match: Partial (No exact match found)

Het tegenwoordige interest der Vereenigde Provincien.

Match: Partial (No exact match found)

Kenteecken van den waren gesant Godts; ofte Grondige getuygenis van de Prophetien [...] voorgestelt door [...] Joannes Rothe.

Match: Partial (No exact match found)

Memorie van 't gene na het veroveren in de stadt Coeverden is gevonden

Match: Partial (No exact match found)

Missive van den ... admirael de Ruyter, geschreven ... voor Schoonevelt, den 17 Junii, 1673, behelsende het gepasseerde op den 7 en 14 dito

Match: Partial (No exact match found)

Missive waer in de voornaemste van de hedendaegse propheten verdedight [...] werden.

Match: Partial (No exact match found)

Nederlandts val en beginsel der herstellingh, ofte weder opreysingh

Match: Partial (No exact match found)

Oorspronk van 'slands ongevallen.

Match: Partial (No exact match found)

Op het wonderijck juweel dat hier in Amsterdam vertoont wort

Match: Partial (No exact match found)

Oprecht historisch verhael, van't geen voorgevallen is in Bodegraven en Swammerdam, door't invallen en doorbreken der Fransen.

Match: Partial (No exact match found)

Optocht der Batavieren, voor de vryheit des Vaderlants.

Match: Partial (No exact match found)

Optocht der Batavieren, voor de vryheit des vaderlants.

Match: Partial (No exact match found)

Optocht der Batavieren, voor de vryheyt des vaderlants.

Match: Partial (No exact match found)

Pertinente afbeeldinge, en naukeurige beschrijvinge van de drie victorieuse zee-slagen, van ... 1673 ...

Match: Partial (No exact match found)

Raet voor het verdrukte, ontcierde en bedroefde Nederlant.

Match: Partial (No exact match found)

Remonstrantie, op't woord, van de kaas-verkoopers; vertoonende de heerlijkheid der commercie, en de digniteyt der koop-luyden.

Match: Partial (No exact match found)

Sekere aenmerckingen over de Vereenigde Nederlandtsche Provintien.

Match: Partial (No exact match found)

Sententie van Johan Fraser, ge-executeert den 18 februarii, 1673

Match: Partial (No exact match found)

Spiegel voor alle menschen, besonderlijck voor de leeraren, in dese eeuw.

Match: Partial (No exact match found)

Staetkundige |bedenckingen over den tegenwoordigen oorloge

Match: Partial (No exact match found)

Staetkundige |bedenckingen over den tegenwoordigen oorloge

Match: Partial (No exact match found)

Tweede deel. Engelandts apél en beroep aen en op de gemeente .

Match: Partial (No exact match found)

Victorien van syn Exc. Rabenhaupt, in Groningen en de Ommelanden, in 't Iaer 1672 en 73

Match: Partial (No exact match found)