Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Amsterdam, Subject: History (Netherlands) - Period documents - Poetry]' returned 161 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Aandacht over myn vaderland

Match: Partial (No exact match found)

Aan de Nederlandsche vryheid, ter gelegenheid van het afsterven van [...] Johan Derk, baron van der Capellen tot den Poll.

Match: Partial (No exact match found)

Aan den vervolgden Friessen Liberius Facundus

Match: Partial (No exact match found)

Aan den wel-edelen gestrengen heere mr. Johan Geelvinck

Match: Partial (No exact match found)

Aan den welëdelen grootächtbaaren heere [...] Henrik Hooft, Daniëlsz.

Match: Partial (No exact match found)

Aan den wel-edelen groot achtbaaren heere Henrik Hooft Danielsz. wegens den 26 february 1787.

Match: Partial (No exact match found)

Aan Godt.

Match: Partial (No exact match found)

Aan het vaderland, ter gelegenheid van den aftogt der Engelsche en Russische legers. 1799.

Match: Partial (No exact match found)

Aan hunne wel edele groot achtbaare heeren, burgemeesteren der stad Leyden

Match: Partial (No exact match found)

Aan mijne landgenooten, bij gelegenheid der heugchelijke verjaaringe, van [...] den heere prince van Oranje.

Match: Partial (No exact match found)

Amsteldam |verlost, den 10 october, 1787. Gedenk-zang.

Match: Partial (No exact match found)

Batavische hartsgedachten, over den jaare MDCCXLVIII.

Match: Partial (No exact match found)

Beklagh, over den bedroefden toestant in de Nederlandtse Provintien.

Match: Partial (No exact match found)

Brevis enarratio, seu Descriptio hostilis expeditionis factæ in Velaviam,& Geldriam inferiorem.

Match: Partial (No exact match found)

Caille la boco, ofte Mvyl-bandt, over de zege van Schenckeschans.

Match: Partial (No exact match found)

Caille la boco, ofte Mvyl-bandt, over de zege van Schenckeschans.

Match: Partial (No exact match found)

Celsissimo Aravsionensi et Nassavio principi Gvlielmo V [...].

Match: Partial (No exact match found)

De eigenbaat.

Match: Partial (No exact match found)

De Hollandsche groet aen den prinsse van Oranien over de zeghe vanden iaere MDCXXIX.

Match: Partial (No exact match found)

De Hollandsche leeuw ontwaakt, by de verkiezinge van [...] Willem Karel Hendrik Friso [...] tot stadhouder.

Match: Partial (No exact match found)

De mode

Match: Partial (No exact match found)

Den gruwel der trouwloosheid, of Wraak-bazuin aan Nederland, ontwaakt in't verkiezen van [...] Wilhem Karel Henrik Frizo [...] tot stadhouder.

Match: Partial (No exact match found)

Den VIII maart MDCCXCI. Neerlandsch en Oranje's denk-dag. Lier-zang.

Match: Partial (No exact match found)

De orangeboomen contra, door Vry de Franck: aan Franck de Vry

Match: Partial (No exact match found)

De patriot. Lierzang

Match: Partial (No exact match found)

De patriot, lierzang

Match: Partial (No exact match found)

De tempel der vryheid, in drie zangen.

Match: Partial (No exact match found)

De waarheid aan de eigenbaat, in al derzelver afschuwelykheid ten toon gesteld.

Match: Partial (No exact match found)

De worstelinge Jacobs, vervattende de wonderlijcke worstelinge, en salige overwinninge van Jacob vander Graef

Match: Partial (No exact match found)

De worstelinge Jacobs, vervattende de wonderlijcke worstelinge, en salige overwinninge van Jacob vander Graef

Match: Partial (No exact match found)

De worstelinge Jacobs; vervattende de wonderlijke worstelinge, en zalige overwinninge van Jacob van der Graef

Match: Partial (No exact match found)

De worstelinge Jacobs; vervattende de wonderlyke worstelinge en zalige overwinninge van Jacob van der Graef

Match: Partial (No exact match found)

Doelezang

Match: Partial (No exact match found)

Eeren-dichten ter gelegenheid der geboorte van [...] Willem prinse van Oranje.

Match: Partial (No exact match found)

G. Brants gedagtenis en arbeidt, by voorraadt verdedigt tegens Arnold Moonen.

Match: Partial (No exact match found)

Gedachtenis van wylen den weledelen, gestrengen en wijdtberoemden heere, mijn heere Michaël de Ruiter.

Match: Partial (No exact match found)

Gedenck Nederlandts nederganck, begonnen in't verschrickelijck schrickel-jaar MDCLXXII.

Match: Partial (No exact match found)

Gedenk-teken van den heiligen doop, plegtelyk verrigt aan [...] Willem, erfprins van Oranje en Nassau.

Match: Partial (No exact match found)

Gelukwensching aan zyne doorluchtige hoogheid Willem den Vden [...] in alle zyne hooge waardigheden, herstelt.

Match: Partial (No exact match found)

Gelykheid. |Vryheid. Broederschap

Match: Partial (No exact match found)

Gezang aan den koning, op zyn' majesteyts aankomste in Holland, in den jaare 1695.

Match: Partial (No exact match found)

Gods oordelen over Nederland, in de sterfte van't rundvee, den zwaren storm, en hogen watervloed.

Match: Partial (No exact match found)

Gods water-roede. Of Welbron der overstroomingen. Ter gelegenheid der inbraken in 'slands dyken, den 23. maart [...] in den jare 1751.

Match: Partial (No exact match found)

Grafstede van den edelen, manhaften heere Michiel de Ruiter.

Match: Partial (No exact match found)

Groningens water-nood, voorgevallen. Den 22 november [...] 1686.

Match: Partial (No exact match found)

Hedendaagsche |vaderlandsche zinnebeelden

Match: Partial (No exact match found)

Inwydinge van't stadthuis t'Amsterdam.

Match: Partial (No exact match found)

Liefde tottet vaderlandt. By occasie van't veroveren van 'sHertoghen-Bosch.

Match: Partial (No exact match found)

Lierzang op de landing en aftogt der Engelschen en Russen aan en van de Bataafsche kust.

Match: Partial (No exact match found)

Lijk-toorts en geboorte-zang', voor d'overleede hoogheit. Willem, prinsze van Oranje, &c. en deszelfs enige zoon.

Match: Partial (No exact match found)

Lijkzang op het overlijden van 'slands glori.

Match: Partial (No exact match found)

Lijkzang op het overlijden van 'slands glori.

Match: Partial (No exact match found)

Lof-digt ter eeren van de liefhebbers der waapen-handel tot Amsterdam.

Match: Partial (No exact match found)

Lof-ghedicht, ter eeren den doorluchtigen [...] vorst Maurits [...] prince van Orangien.

Match: Partial (No exact match found)

Natuurlijke echo, uytgegalmt over't eynde van Cornelis en Jan de Wit

Match: Partial (No exact match found)

Natuurlijke echo, uytgegalmt over't eyndt van Cornelis en Jan de Wit

Match: Partial (No exact match found)

Natuurlyke echo, uytgegalmt over't eynde van Cornelis en Jan de Wit

Match: Partial (No exact match found)

Nederland aan den heere, B. Bosch, predikant te Diemen

Match: Partial (No exact match found)

Nederland geschud door de aardbeevinge van den 8/18 van herfstmaand des jaars 1692.

Match: Partial (No exact match found)

Nederlands vreugde ter inhuldinge van [...] Willem den Vyfden [...] tot erfstadhouder.

Match: Partial (No exact match found)