Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Delft]' returned 515 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Aan de heldhaftige artilleristen!

Match: Partial (No exact match found)

Aan Hare Majesteit de Koningin-Weduwe, in Maart 1849

Match: Partial (No exact match found)

Aan J. L. Nierstrasz, Junior, na de lezing van deszelfs gedicht aan Mr. Isaac da Costa

Match: Partial (No exact match found)

Aan mijne landgenooten

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak aan Engelant, over haare verlossing te weege gebragt door ... den ... Prince van Orangien ...

Match: Partial (No exact match found)

Aan Zijne K.H.H. den prins van Oranje, na den slag van den 18 junij 1815

Match: Partial (No exact match found)

Aan zyne doorluchtige hoogheid, Wilem[!] den Vyfden [...] wegens de party in den tegenwoordigen toestand van't gemeenebest te kiezen.

Match: Partial (No exact match found)

Aan zyne doorluchtige hoogheid Willem den Vyfden [...] wegens de party in den tegenwoordigen toestand van't gemeenebest te kiezen.

Match: Partial (No exact match found)

Accoort vande recht-sinnige leere der voorsienicheyt Gods.

Match: Partial (No exact match found)

Accoort vande recht-sinnige leere der voorsienicheyt Gods.

Match: Partial (No exact match found)

Adoni-Beseck of Lex talionis. Dat is Recht-veerdighe straffe Godes over den tyrannen.

Match: Partial (No exact match found)

Adres aan Zijne Majesteit den Koning, ingediend door directeur en docenten der Koninklijke Akademie te Delft

Match: Partial (No exact match found)

Aen den ... heere ... Willem van Haren, grietman op het Bildt: ...

Match: Partial (No exact match found)

Afscheid van mijne hartelijk geliefde Rotterdamsche gemeente op Zondag den 28 October 1827

Match: Partial (No exact match found)

Antvvoorde op een seker schrift, eens onbekenden, 'tonrechte geintituleert, Christelicke ende ernstighe vermaninghe tot vrede, aen R. Donteclock.

Match: Partial (No exact match found)

Antwoord aen Leonidas.

Match: Partial (No exact match found)

Antwoorde op een seker schrift, eens onbekenden, 't onrechte geintituleert Christelicke ende ernstighe vermaninghe tot vrede ...

Match: Partial (No exact match found)

Apologie ov deffense de tresillvstre prince Gvillavme [...] contre le ban &edict publié par le roy d'Espaigne

Match: Partial (No exact match found)

Assertio juris ecclesiæ metropolitanæ Ultrajectinæ romano catholicæ.

Match: Partial (No exact match found)

A trve and briefe relation of the famovs seige of Breda.

Match: Partial (No exact match found)

Avondstonden eens kluizenaars naar Pestalozzi

Match: Partial (No exact match found)

Bedenckinghe op de verantwoordinge D. Vorstij [...] aengaende syn beroepinge tot de professie der H. theologie.

Match: Partial (No exact match found)

Beknopt verslag wegens den zakelijken inhoud van verschillende bij de Sijnodale Vergadering dezes jaars 1842 ingediende adressen, ter zake van algemeene kerkelijke aangelegenheden

Match: Partial (No exact match found)

Bericht aangaande de inwyding van het kerkgebouw des Genootschaps Christo Sacrum binnen Delft

Match: Partial (No exact match found)

Beschrijvinge van den ouden, ouden, heel ouden man: ofte Den ouderdom ende 't leven van Thomas Parr.

Match: Partial (No exact match found)

Beschrijvingh van den ouden, ouden, heel ouden man: ofte Den ouderdom ende 't leven van Thomas Parr.

Match: Partial (No exact match found)

Bij den dood van Van Speyk

Match: Partial (No exact match found)

Bijdrage over de besmettelijkheid van den Aziatischen braakloop

Match: Partial (No exact match found)

Bij 's konings dood

Match: Partial (No exact match found)

Bij 's Konings uitvaart

Match: Partial (No exact match found)

Brevis narratio de obsidione Alcmariana.

Match: Partial (No exact match found)

Brief aan de weledele [...] heeren schryvers van de Hedendaagsche vaderlandsche letter-oeffeningen.

Match: Partial (No exact match found)

Brief D. Conradi Vorstii. Aende grootmogende heeren Staten Generael.

Match: Partial (No exact match found)

Christelicke gesanghen ghetrocken uyt het Oude ende Nieuwe Testament.

Match: Partial (No exact match found)