Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Gorinchem]' returned 74 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Afscheids leerrede voor de schutters mijner gemeente, gehouden op den 23 October 1831

Match: Partial (No exact match found)

Beknopt overzigt van den tiendaagschen veldtogt

Match: Partial (No exact match found)

Bijdragen tot het onderzoek naar de regtsbeginselen omtrent dijk- en polderzaken

Match: Partial (No exact match found)

Bij het graf van J. L. Nierstrasz, Junior

Match: Partial (No exact match found)

Blik op Europa en Nederland

Match: Partial (No exact match found)

Brief van R. Speelman, predikant te Hardinxveld, ter wegneming van eenige bedenkingen over de onlangs ingevoerde Evangelische gezangen

Match: Partial (No exact match found)

Corte wtlegghinghe, van den sin, ende oprechte meeninge van seker boecxken onlancx uytghegaen, ghenaemt den Lof der vrouwen.

Match: Partial (No exact match found)

De blijmaar voor oud-Nederland

Match: Partial (No exact match found)

De cholera is teruggekeerd

Match: Partial (No exact match found)

Den val der roomscher kercken, met alle haer afgoderije

Match: Partial (No exact match found)

De overstrooming van Gelderland en Zuid-Holland, in Januarij 1820

Match: Partial (No exact match found)

De schouwburg beschouwd als volksvermaak

Match: Partial (No exact match found)

De verradery omtrent den protestantschen held, Fredrik den Groten, koning van Pruisschen [...] Ontdekt den 30 november 1761.

Match: Partial (No exact match found)

Een claer ende vreedsamich bericht, vande prædestinatie Godts.

Match: Partial (No exact match found)

Een cort begrijp, vande redenen, de welcke gegeven worden van de ghene die niet en houden ofte ghelooven aen de misse.

Match: Partial (No exact match found)

Een ernstig woord over volk en kerkstaat in ons vaderland

Match: Partial (No exact match found)

Een roomsch katholijke aan den heer J.G. Le Sage ten Broek, notaris te Naaldwijk

Match: Partial (No exact match found)

Ernstig woord aan de heeren dr. J. I. Doedes en D. Molenaar, predikanten te Rotterdam en te 's Gravenhage

Match: Partial (No exact match found)

Heylighe voncke om te ontsteken becommeringhe ende droefheyt over Syon.

Match: Partial (No exact match found)

Iets bij den dood van Gysbert Karel grave van Hogendorp

Match: Partial (No exact match found)

Iets over de Evangelische gezangen

Match: Partial (No exact match found)

Korte verantwoordinge voor Godt ende alle de werelt, tegen de laster-tongen sommiger menschen die 't minst betaemt.

Match: Partial (No exact match found)

Leerrede over het aanbevelenswaardige van het Bijbelgenootschap, als bevorderende het Godsplan in de uitbreiding van Zijn rijk

Match: Partial (No exact match found)

Lieder der Freude, auf die frohe Geburtsfeyer S.M. Wilhelms, des Königs der Niederlanden

Match: Partial (No exact match found)

Missive, raeckende de laest geslotene drievoudige vreede.

Match: Partial (No exact match found)

Nagedachtenis aan den heere D. de Graaff, in leven stads-kostschoolhouderte Gorinchem

Match: Partial (No exact match found)

Open brief aan den Paus

Match: Partial (No exact match found)

Proeve over de keuze van volksvertegenwoordigers in het Koningrijk der Nederlanden

Match: Partial (No exact match found)

Publicatie, Borgemeesteren en regeerders ... der stadt Gorichem ...

Match: Partial (No exact match found)

's Gravenhage, Haarlem, Delft

Match: Partial (No exact match found)

Staatkundige aanmerkingen, tot welzyn van het lieve vaderland [...]. Of Plan, tot het oprechten van ene militaire kweekschool.

Match: Partial (No exact match found)

The second part of Vox populi, or Gondomar appearing in the likenes of Matchiauell in a Spanish parliament.

Match: Partial (No exact match found)

Uitboezeming in december 1830

Match: Partial (No exact match found)

Vaderlandsche bedenkingen op den herderlijken brief van Zijne Hoogwaardigheid den heere bisschop van Luik

Match: Partial (No exact match found)

Vaderlansche[!] |verhandelingen.

Match: Partial (No exact match found)

Verwelkoming aan mijne wapenbroeders, bij hunne heugelijke terugkomst in het vaderland

Match: Partial (No exact match found)

Vreeds-triumph-gedicht, gecomponeert en̄ rethorijckelijcken vertoont by de camer, vernieut wt liefden tot Gorinchem.

Match: Partial (No exact match found)

Waerschouwinge

Match: Partial (No exact match found)

Zeer langdurige en naukeurige observatien, ontrent de rivieren den Wael, Maes, Merwe en Leck ...

Match: Partial (No exact match found)

Zege-zang op het derde eeuwfeest der Kerkhervorming, zullende gevierd worden den 2en November 1817

Match: Partial (No exact match found)