Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Leiden, Language: Dutch]' returned 1,095 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Aan de braeve burgerije der stad Amsteldam, bij het ontslag van mr. J.C. Hespe, uit zijne gevangenis.

Match: Partial (No exact match found)

Aan de groote mogendheden, enz.

Match: Partial (No exact match found)

Aan de Hervormde Gemeente in Nederland

Match: Partial (No exact match found)

Aan den berugten heer Illiberius Chaucus. Den orateur cum sociis

Match: Partial (No exact match found)

Aan den heere mr. Jan Christiaan Hespe, in zyne gevangenis

Match: Partial (No exact match found)

Aan den heer W. G. B., de schrijver van 'Het gymnasium als stedelijke inrigting beoordeeld

Match: Partial (No exact match found)

Aan den wel-edelen gestrengen heer mr. P. J. Marcus [...] oud-schepen der stad Leyden bij deszelfs beëdiging als hoofd-schout.

Match: Partial (No exact match found)

Aan de Roomsch-Katholijken dezer dagen

Match: Partial (No exact match found)

Aanhangsel op het Ontwerp hoedanig der Bataven [...] gemeenebest-bestuur [...] dient ingerigt te zijn.

Match: Partial (No exact match found)

Aan het volk van Nederland, bij de zware overstroming, het departement Gelderland overgekomen, in 't begin van den jare 1809

Match: Partial (No exact match found)

Aan Leyden, op den twaalfden van loumaand

Match: Partial (No exact match found)

Aanmerkingen over den oorsprong [...] der zeewormen. Die de schepen en paal-werken doorboren.

Match: Partial (No exact match found)

Aan mijne brave landslieden, na het mislukte oproer van den 3. april 1784.

Match: Partial (No exact match found)

Aan mijne landgenooten, bij de uitschrijving van den algemeenen dank-, vast- en bededag, op den 13 januarij 1814

Match: Partial (No exact match found)

Aan mijne landgenooten, bij de verjaring van den slag bij Waterloo, in 1827

Match: Partial (No exact match found)

Aan mijn vaderland en deszelfs dappere zonen

Match: Partial (No exact match found)

Aan Nederland, in Maart 1848

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak bij de plegtige inwijding van de r.k. begraafplaats te Leyden, gehouden op den 19den November 1828

Match: Partial (No exact match found)

Aanteekeningen op het boekske genaamd Groen, Novitius, Vrijheid

Match: Partial (No exact match found)

Academische lijk-reede, oover de doot van [...] Jacob Trigland.

Match: Partial (No exact match found)

Adres aan de Algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk, over de formulieren, de academische opleiding der predikanten, het onderwijs en het kerkbestuur

Match: Partial (No exact match found)

Adres van de commissie ter waarneming van de belangen der Leydsche Akademie burgers aan den Akademischen Senaat der Hooge School van Leyden

Match: Partial (No exact match found)

Advijs over de voorgeslagene wetten, aangaande de tienjarige begrooting der uitgaven en inkomsten van den staat

Match: Partial (No exact match found)

Aen Abraham Heydanis[!], en Abraham Jacobs, predikers in Leyden.

Match: Partial (No exact match found)

Aen de Leydsche burgers, op den 3den october.

Match: Partial (No exact match found)

Aen Iohannis Horenbeeck, prediker in Leyden. En aen alle inwoonders der aerden.

Match: Partial (No exact match found)

Aenmerkingen op dr. Price's leer en grondbeginselen van burgerlyke vryheit en regeering.

Match: Partial (No exact match found)

Aenmerkingen van C. Nozeman op het Aenhangsel van [...] P. Hofstede, achter de onlangs vertaelde Verhandeling van [...] Zimmerman

Match: Partial (No exact match found)

Aen Nederland: bij het houden van den algemeenen dank- vast- en bededag, op den XXVIIsten van grasmaend MDCCLXXXV.

Match: Partial (No exact match found)

Akademische redenvoering tot zijne doorluchtigste hoogheid Willem den Vijfden.

Match: Partial (No exact match found)

Algemeene beschouwingen over koloniale aangelegenheden

Match: Partial (No exact match found)

Andwoord op den derden en vierden brief van mr. H. Calkoen.

Match: Partial (No exact match found)

Antidotvm, ofte ghesonde medicijn voor de siecke papisten.

Match: Partial (No exact match found)

Antwoord aan den heer W. H. de Vriese

Match: Partial (No exact match found)

Antwoord van J. H. Scholten aan Mr. Is. da Costa

Match: Partial (No exact match found)

Antwoord van Js. le Francq van Berkhey aan Pieter Vreede, op zijn bericht aan het algemeen

Match: Partial (No exact match found)

Anvanck vande Groote Vergaderinge der Vereenichde Nederlanden.

Match: Partial (No exact match found)

Apologia van Joan Strockel I.V.D. secretaris der stadt Deventer, op den Gevluchten uyl

Match: Partial (No exact match found)

Authentique bylagen tot de gebeurenissen van den 12. junij 1798

Match: Partial (No exact match found)

Bataafsche heldendaden, in den tegenwoordigen oorlog, van onzen staat met Engeland.

Match: Partial (No exact match found)