Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1619]' returned 226 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Actes &procedures des Grisons de l'année M. DC. XVIII.

Match: Partial (No exact match found)

Ad tertiam reformatæ ecclesiæ memoriam

Match: Partial (No exact match found)

Aenmerckinghe op de tegenwoordige steert-sterre, ende den loop deser tijden so hier als in ander landen.

Match: Partial (No exact match found)

Arminiaensche uytvaert

Match: Partial (No exact match found)

Bekentenisse van Ioan vā Oldenbarnevelt [...]. VVt ghecomen den xv. aprilis 1619

Match: Partial (No exact match found)

Belydenisse des gheloofs

Match: Partial (No exact match found)

Belydenisse des gheloofs

Match: Partial (No exact match found)

Boheemsche |victorien gheschiet in Oostenrijck

Match: Partial (No exact match found)

Brief aen de verdruckte ghemeynte Iesu Christi binnen der stadt Vtrecht.

Match: Partial (No exact match found)

Brief des ambassadeurs van Vranckrijck aen de heeren Staten Generael, den 13 mey, 1619.

Match: Partial (No exact match found)

[brief door de advocaat van Oldenbarnevelt ettelijke uren voor zijn terechtstelling geschreven]

Match: Partial (No exact match found)

Brief van Gabriel Bethlemi prince van Transylvanien ghesonden aen den ... grave van Toren in Moravia

Match: Partial (No exact match found)

Brief van Gabriel Bethlemi prince van Transylvanien ghesonden aen den heere grave van Toren in Moravia

Match: Partial (No exact match found)

Christelicke vermaninghe vande ghetrouwe herders (teghenwoordigh uytlandich sijnde) aen haer bedruckte gemeente.

Match: Partial (No exact match found)

Christelicke vermaninghe vande ghetrouwe herders (teghenwoordigh uytlandich sijnde) aen haer bedruckte gemeente.

Match: Partial (No exact match found)

Christelijcke betrachtinghe des lijdens Christi.

Match: Partial (No exact match found)

Confession de foy

Match: Partial (No exact match found)

Dancksegginghe ende ghebedt.

Match: Partial (No exact match found)

Dancksegginghe ende ghebedt.

Match: Partial (No exact match found)

D'arminiaensche uytvaert

Match: Partial (No exact match found)

D'arminiaensche uytvaert

Match: Partial (No exact match found)

De Hispanorvm et Albani dvcis tyrannide [...] libera denvnciatio.

Match: Partial (No exact match found)

Den eenigen ende rechten waerom, vande uytvoeringhe der remonstrantsche leeraers uyt de Gheunieerde Provintien.

Match: Partial (No exact match found)

Den opvvecker |der oude vermaerde wijt beroemde Bataviers

Match: Partial (No exact match found)

Der arminianen troost

Match: Partial (No exact match found)

Des duyvels |alarm-slagh Caspari Shioppi raets-heer des keysers, teghen alle euangelische C.

Match: Partial (No exact match found)

Die groote practica ofte prognosticatie op het jaer [...] 1619.

Match: Partial (No exact match found)

Eedt vande schutters der stadt Rotterdam. Anno 1619

Match: Partial (No exact match found)

Een Nieuw Liedeken, ter Eeren Sint Ian.

Match: Partial (No exact match found)

Eulogium de duodecim serenissimis, ex domo Austriaca prognatis, imperatoribvs, monarchis felicissimis, potentiss. aeri incisis

Match: Partial (No exact match found)

Ghebedt der verdrvckte ende bedroefde ghemeente Iesu Christi inde Vereenichde Nederlanden.

Match: Partial (No exact match found)

Ghebedt ofte schriftuerlijcke meditatie ofte overdenckinge over't Vader Onse.

Match: Partial (No exact match found)

Ghebedt ofte schriftuerlijcke meditatie ofte overdenckinghe over't Vader Onse.

Match: Partial (No exact match found)

Het achtste sermoen Henrici BvllingerI. Ghenomen uyt het Huys-boeck, uyt de tweede Decades

Match: Partial (No exact match found)

Het schilt der verdructer ghemoederen. Dat is: Een voorschrift, hoe sich een yder mensche in teghenspoet, draghen sal.

Match: Partial (No exact match found)