Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1816, Place: Amsterdam]' returned 91 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Berekening over de opbrengsten en prijswaarde der uitgestelde schuld van het Koningrijk der Nederlanden

Match: Partial (No exact match found)

Beweegredenen, die Johannes Weppelman hebben genoopt, om van den hervormden tot den roomsch-katholijken godsdienst over te gaan

Match: Partial (No exact match found)

Conjugii regii natalis quintus et vicesimus, domui Augustae non magis quam universae Belgarum genti auspicatissimus

Match: Partial (No exact match found)

De echt, door de goden gesloten en gevierd

Match: Partial (No exact match found)

De onfeilbaarheid der Roomsche Kerk, (als hoofdgeschil tusschen roomsch en onroomsch), onbevooroordeeld onderzocht, en waar bevonden

Match: Partial (No exact match found)

Des grooten tooneelspelers Napoleon Buonaparte, afscheidsrede aan de Duitschers, na den veldslag bij La Belle Alliance

Match: Partial (No exact match found)

De slag van Algiers

Match: Partial (No exact match found)

De voortreffelijkheid van de leer der Brachmanen, geschetst door een' student bij de hervormden, die eerstdaags predikant staat te worden

Match: Partial (No exact match found)

De voortreffelijkheid van de leer der Brachmanen, geschetst door een student bij de hervormden, die eerstdaags predikant staat te worden

Match: Partial (No exact match found)

De voortreflijkheid van de leer der Roomsch-Katholijke Kerk geschetst

Match: Partial (No exact match found)

De vruchteloosheid der aanvallen op de leer der Roomsch-Katholijke Kerk aangetoond

Match: Partial (No exact match found)

Dichtmatig antwoord aan mijnen vriend K. op deszelfs vrage: 'Waarom hebt gij Weppelman niet meer ten toon gesteld?'

Match: Partial (No exact match found)

Een protestant aan zijne medeprotestanten

Match: Partial (No exact match found)

Feestzang, bij de eerste verjaring van de overwinning bij Waterloo

Match: Partial (No exact match found)

Feestzang, op den geboortedag des konings

Match: Partial (No exact match found)

Gulielmo Frederico Georgio Ludovico, amori Belgarumque spei, feliciter! XIV Kal. sept. MDCCCXVI

Match: Partial (No exact match found)

Het zeer belangrijk manifest van Alexander den gezegenden, keizer aller Russen, wegens den banneling Napoleon Buonaparte

Match: Partial (No exact match found)

Het zeer belangrijk Manifest, van Alexander den Gezegenden, Keizer aller Russen, wegens den banneling Napoleon Buonaparte

Match: Partial (No exact match found)

Jezus leer, of Die niet schold toen Hij gescholden werd

Match: Partial (No exact match found)

Leerrede over Mattheus XIII vs. 31 en 32, ten betoge van den goddelijken oorsprong des christendoms

Match: Partial (No exact match found)

Lierzang bij de sluiting van den Koninklijken Amsterdamschen Schouwburg, den 8sten junij 1816

Match: Partial (No exact match found)

Lierzang op den geboortedag van Z.K.H. Willem Frederik Karel, prins der Nederlanden

Match: Partial (No exact match found)

M. Westerman aan de schrijvers van het tijdschrift, De Tooneelkijker

Match: Partial (No exact match found)

Nieuwjaarswensch van Thomasvaar, op De bruiloft van Kloris en Roosje

Match: Partial (No exact match found)

Ode op de inwijding van het Athenaeum te Franeker

Match: Partial (No exact match found)

Programma van de Maatschappij ter Bevordering van den Landbouw

Match: Partial (No exact match found)

Troostwoord aan een' diep bedroefden vader en broeder, of Brief aan de hoog eerw. hooggel. en wel eerw. zeer gel. heeren Le Sage ten Broek

Match: Partial (No exact match found)

Uiterste wil van den schrijver van het stukje: 'De voortreffelijkheid van de leer der Brachmanen'

Match: Partial (No exact match found)

Verdediging van de onverdraagzaamheid der Roomsch-Katholijke Kerk

Match: Partial (No exact match found)

Verhandeling over den geest van het Plakkaat van 31 Julij 1725, op den ophef der convooijen en licenten

Match: Partial (No exact match found)

Verhandeling over den landbouw

Match: Partial (No exact match found)

Vrijmoedige brief over de geprojecteerde belasting op het bier

Match: Partial (No exact match found)

Weppelmansche redevoering; of Redevoering tegen Weppelman

Match: Partial (No exact match found)

Zegezang bij de glansrijke overwinning door de vereenigde Britsche en Nederlandsche zeemagten, op de Algerijnen behaald

Match: Partial (No exact match found)

Zegezang op de overwinning te Algiers

Match: Partial (No exact match found)