Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1816]' returned 237 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Aan den heer Brachthuizen, op den 11 Mei 1816, te Groningen, uitgesproken in een muzijkaal gezelschap

Match: Partial (No exact match found)

Aan Do. Jan Kortenhoef Smith

Match: Partial (No exact match found)

Augustissimo Gulielmo I, Belgarum regi, feliciter

Match: Partial (No exact match found)

Berekening over de opbrengsten en prijswaarde der uitgestelde schuld van het Koningrijk der Nederlanden

Match: Partial (No exact match found)

Beweegredenen, die Johannes Weppelman hebben genoopt, om van den hervormden tot den roomsch-katholijken godsdienst over te gaan

Match: Partial (No exact match found)

Biographische notitie omtrent den heer en mr. Johan Meerman

Match: Partial (No exact match found)

Commissariaat-generaal voor de liquidatien met de Fransche kroon

Match: Partial (No exact match found)

Conjugii regii natalis quintus et vicesimus, domui Augustae non magis quam universae Belgarum genti auspicatissimus

Match: Partial (No exact match found)

De echt, door de goden gesloten en gevierd

Match: Partial (No exact match found)

De eer der roomsch catholijken verdedigd, tegen de lasterlijke aantijgingen der schrijvers van het Troostwoord

Match: Partial (No exact match found)

De infanterie-officier, zoo als hy behoort te zyn, in 't byzonder voor jonge officieren

Match: Partial (No exact match found)

De inhuldiging des schouwburgs

Match: Partial (No exact match found)

De la tolérance

Match: Partial (No exact match found)

De onfeilbaarheid der Roomsche Kerk, (als hoofdgeschil tusschen roomsch en onroomsch), onbevooroordeeld onderzocht, en waar bevonden

Match: Partial (No exact match found)

De overwinning op Algiers

Match: Partial (No exact match found)

Des grooten tooneelspelers Napoleon Buonaparte, afscheidsrede aan de Duitschers, na den veldslag bij La Belle Alliance

Match: Partial (No exact match found)

De slag van Algiers

Match: Partial (No exact match found)

De vereeniging der belangen van landbouw, industrie en koophandel, overwogen en aangetoond

Match: Partial (No exact match found)

De verlossing van 's Hertogenbosch en van ons vaderland herdacht en bezongen

Match: Partial (No exact match found)

De voortreffelijkheid van de leer der Brachmanen, geschetst door een' student bij de hervormden, die eerstdaags predikant staat te worden

Match: Partial (No exact match found)

De voortreffelijkheid van de leer der Brachmanen, geschetst door een student bij de hervormden, die eerstdaags predikant staat te worden

Match: Partial (No exact match found)

De voortreflijkheid van de leer der Roomsch-Katholijke Kerk geschetst

Match: Partial (No exact match found)

De voortreflijkheid van de leer der Roomsch-Katholijke Kerk geschetst, door J.G. Le Sage ten Broek

Match: Partial (No exact match found)

De vrede

Match: Partial (No exact match found)

De vrede met Algiers

Match: Partial (No exact match found)

De vruchteloosheid der aanvallen op de leer der Roomsch-Katholijke Kerk aangetoond

Match: Partial (No exact match found)

De zegepraal op de Algerijnen

Match: Partial (No exact match found)

Dichtmatig antwoord aan mijnen vriend K. op deszelfs vrage: 'Waarom hebt gij Weppelman niet meer ten toon gesteld?'

Match: Partial (No exact match found)

Discussion sur le fanatisme

Match: Partial (No exact match found)

Een protestant aan zijne medeprotestanten

Match: Partial (No exact match found)

Elegia in festum seculare alterum Academiae Groninganae

Match: Partial (No exact match found)

Entretiens sur la tolérance civile

Match: Partial (No exact match found)

Feest-zang bij de eerste verjaring der overwinning van Waterloo

Match: Partial (No exact match found)

Feestzang, bij de eerste verjaring van de overwinning bij Waterloo

Match: Partial (No exact match found)

Feestzang, op den geboortedag des konings

Match: Partial (No exact match found)

Gesprekken over de burgerlijke verdraagzaamheid

Match: Partial (No exact match found)

Gulielmo Frederico Georgio Ludovico, amori Belgarumque spei, feliciter! XIV Kal. sept. MDCCCXVI

Match: Partial (No exact match found)