Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1840]' returned 134 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

1840 et la Hollande

Match: Partial (No exact match found)

Aan de nagedachtenis van H. Polman Azn.

Match: Partial (No exact match found)

Aan den Koning

Match: Partial (No exact match found)

Aan Koning Willem den I, bij hoogstdeszelfs afstand van den troon

Match: Partial (No exact match found)

Aan Koning Willem den Tweeden bij Hoogsdeszelfs komst in Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

Adres aan al mijne Hervormde geloofsgenooten

Match: Partial (No exact match found)

Algemeene beschouwing in verband met het stelsel van belasting in ons vaderland

Match: Partial (No exact match found)

Beknopte wederlegging van het Kort antwoord des Heeren J.D. Zocher

Match: Partial (No exact match found)

Belangrijk gesprek tusschen een pastoor en zijn oppasser

Match: Partial (No exact match found)

Belangrijk gesprek tusschen een pastoor en zijn oppasser

Match: Partial (No exact match found)

Belangrijk gesprek tusschen een pastoor en zijn oppasser

Match: Partial (No exact match found)

Beschouwingen omtrent de broodzetting

Match: Partial (No exact match found)

Bij de uitvaart van den hoogleeraar J.H. van der Palm, den 12. September 1840

Match: Partial (No exact match found)

Bloemen op het graf van J. H. van der Palm, gestrooid door C. van Epen

Match: Partial (No exact match found)

Bouwkundige aanmerkingen op het onlangs tentoongestelde model van eene koopmansbeurs voor de stad Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

Brief aan een lid der Staten-Generaal over art. 60 en 128 der Grondwet

Match: Partial (No exact match found)

Briefwisseling tusschen twee pastoors

Match: Partial (No exact match found)

De afstand der Nederlandsche kroon, of godsdienstige toespraak naar 1 Koningen II, 1-4

Match: Partial (No exact match found)

De koning heerscht niet meer! de koning heerscht!

Match: Partial (No exact match found)

Den Koning hulde!

Match: Partial (No exact match found)

De ondergeteekenden, opmerkzaam geworden op den bovenmatig opgevoerden huurprijs, ...

Match: Partial (No exact match found)

Des dichters heilbede aan de eersteling van ... den Erfprins van Oranje

Match: Partial (No exact match found)

De splitsing van Holland

Match: Partial (No exact match found)

De vrijheid van onderwijs

Match: Partial (No exact match found)

De ware en valsche verdraagzaamheid of Eli, Gallio En Paulus

Match: Partial (No exact match found)

De wijsheid die van boven is, voorgesteld en aangeprezen in eene leerrede, over Jacobus III: 17,18

Match: Partial (No exact match found)

Dichtregelen bij de dood van den hoogleeraar J. H. van der Palm

Match: Partial (No exact match found)

Een drietal bedenkingen van Mr. G. Groen van Prinsterer beantwoord

Match: Partial (No exact match found)

Eene overtuigende opwekking, om in de schuld voor God en tot ware broederlijke vereeniging met elkanderen te komen

Match: Partial (No exact match found)

Eenige bedenkingen over het lager onderwijs, in eenen brief aan den heer Mr. Groen van Prinsterer

Match: Partial (No exact match found)

Een woord aan mijne mede-ambtenaren in Vriesland, ter opwekking van den geest van getrouwe pligtsbetrachting, die hun eigen is

Match: Partial (No exact match found)

Ein Wort zur Zeit der Arbeiter [ist] Koalitionen

Match: Partial (No exact match found)

Feestzang bij gelegenheid der plegtige inhuldiging van ... Willem II, ...

Match: Partial (No exact match found)

Gedachten over het beroepen der leeraars

Match: Partial (No exact match found)

Gedachten over vaderlandsche aangelegenheden

Match: Partial (No exact match found)

Geschiedkundig overzigt van het Nederlandsch verkiezings-stelsel

Match: Partial (No exact match found)

Grieven der ware gereformeerd hervormde geloovigen, tegen het hedendaagsch Hervormd Kerkgenootschap, opengelegd en voorgedragen

Match: Partial (No exact match found)

Gulielmo II regni Neerlandici moderamen solemni ritu capessenti feliciter

Match: Partial (No exact match found)

Herinnering aan J. Heringa, Ez.

Match: Partial (No exact match found)

Het betamelijke en belangrijke der christelijke voorbidding voor den koning, eene leerrede van 1 Timoth. II, 1-3

Match: Partial (No exact match found)

Het herinneringsfeest bij Borodino

Match: Partial (No exact match found)

Het laatste vlugsschrift

Match: Partial (No exact match found)

Hulde aan de nagedachtenis van den hoogleeraar J.H. van der Palm

Match: Partial (No exact match found)

Hulde aan Heringa, El.z. bij zijn graf hem toegebragt

Match: Partial (No exact match found)

Hulde aan Willem II, Koning der Nederland, enz.

Match: Partial (No exact match found)

Iets over de financiële aangelegenheden van het Rijk

Match: Partial (No exact match found)

Iets over de verantwoordelijkheid der ministers, volgens de Grondwet van 1815

Match: Partial (No exact match found)

Iets over het lager onderwijs

Match: Partial (No exact match found)

Iets over lijfstraffen, eenzame opsluiting en het poenitentiair stelsel

Match: Partial (No exact match found)

Jehova is Koning : leerrede over Psalm XCIX: vs. 1a

Match: Partial (No exact match found)

Jodocus Heringa Eliza's zoon, als voorganger der Christelijke gemeente, geschetst in eene leerrede

Match: Partial (No exact match found)

Leerrede gehouden den 9 Februarij 1840, na het afsterven van den hoogleeraar J. Heringa, El. Z.

Match: Partial (No exact match found)

Leerrede gehouden in de Hervormde gemeente te Goes, den 30 junij 1839

Match: Partial (No exact match found)

Leerrede over II Kon. 19, vs. 30 : uitgesproken op dank- en bededag, den 21 junij 1840

Match: Partial (No exact match found)

Leerrede over Psalm XXI:2, uitgesproken op den verjaardag des konings, Willem den Tweeden, den 6den December 1840

Match: Partial (No exact match found)

Leerrede, uitgesproken, bij gelegenheid van de inwijding der nieuwe Hervormde kerk, aan het Nieuwe Diep, in de gemeente Helder

Match: Partial (No exact match found)

Le souhait du pasteur

Match: Partial (No exact match found)

Lijkrede over den hoogeerw. hooggel. heer Jodocus Heringa, Ez., doctor en professor der godgeleerdheid te Utrecht

Match: Partial (No exact match found)

Meritorum Joannis Henrici van der Palm commemoratio brevis

Match: Partial (No exact match found)

Mr. Cornelis Felix van Maanen en Mr. Willem Bilderdijk

Match: Partial (No exact match found)

Mr. Pieter Gerardus van Overstraten, beschouwd als Kommissaris- en Gouverneur Generaal van Nederlandsch Indie

Match: Partial (No exact match found)

Nederland bij eenen algemeenen oorlog

Match: Partial (No exact match found)

Ode en gebed, bij de inhuldiging van Zijne Majesteit Willem II, koning der Nederlanden

Match: Partial (No exact match found)

Ontboezeming bij het overlijden van... A.C.G. Suerman...

Match: Partial (No exact match found)