Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1849, Place: Amsterdam]' returned 56 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

4 April 1849, of Wat leerde ons de dag der begrafenis van wijlen Z. M. Koning Willem II?

Match: Partial (No exact match found)

4 April MDCCCXLIX

Match: Partial (No exact match found)

Afscheids-rede tot de Hervormde gemeente te Hoorn en intree-rede bij de Hervormde gemeente te Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

Beoordeeling van het werk: 'de krijgsbedrijven tegen Balie in 1848' door den luitenant-kolonel J. van Swieten

Match: Partial (No exact match found)

Beschouwingen betreffende de vrijverklaring der slaven in de kolonie Suriname

Match: Partial (No exact match found)

Boudewijn en De Tijd

Match: Partial (No exact match found)

De hervorming der policie in Nederland

Match: Partial (No exact match found)

De invloed van de godsdienst op het openbaar en staatkundig leven

Match: Partial (No exact match found)

De koning stierf! De koning leef!

Match: Partial (No exact match found)

De koning stierf! De koning leef!

Match: Partial (No exact match found)

De overeenkomst van den Minister van Koloniën met de Nederlandsche Handel-Maatschappij beoordeeld

Match: Partial (No exact match found)

De souvereiniteit des volks ontkend en wederlegd tegen Mr. C. W. Opzoomer

Match: Partial (No exact match found)

De theokratie en het vertegenwoordigend regeringstelsel, in brieven aan den Heer Mr. G. Groen van Prinsterer

Match: Partial (No exact match found)

De toestand der Hollandsche kolonisatie in den staat Michigan, Noord-Amerika in het begin van het jaar 1849

Match: Partial (No exact match found)

De toestand der Nederlandsche finantiën en de middelen tot herstel

Match: Partial (No exact match found)

De tolquestie van het Zwolsche Diep

Match: Partial (No exact match found)

De Tweede Kamer

Match: Partial (No exact match found)

Eene epidemie op Java, en de cholera in Nederland

Match: Partial (No exact match found)

Eerste verslag van den Staat en de verrigtingen van het Asyl Steenbeek

Match: Partial (No exact match found)

Gedachten over de noodzakelijkheid en nuttigheid van een algemeen armbestuur

Match: Partial (No exact match found)

Geen nood! al is de koning dood

Match: Partial (No exact match found)

Grondwetherziening en eensgezindheid

Match: Partial (No exact match found)

Het Amsterdamsche tooneel

Match: Partial (No exact match found)

Het feest der inhuldiging

Match: Partial (No exact match found)

Het inlandsche kind in Oost-Indië, en iets over den Javaan

Match: Partial (No exact match found)

Het koningschap

Match: Partial (No exact match found)

Het regt van vereeniging en vergadering in Nederland

Match: Partial (No exact match found)

Het vrijwillig ontslag van den Heer E.W. van Dam van Isselt als lid der Staten-Generaal

Match: Partial (No exact match found)

Hulde aan de nagedachtenis van Zijne Majesteit Willem II, koning der Nederlanden ...

Match: Partial (No exact match found)

Iets over het hooger onderwijs

Match: Partial (No exact match found)

Iets over vermindering van het briefport

Match: Partial (No exact match found)

Levensschets van Koning Willem III tot aan de inhuldiging

Match: Partial (No exact match found)

Lied ter inhuldiging van Neêrlands derden Koning

Match: Partial (No exact match found)

Memoire sur la situation des catholiques dans les Pays-Bas, depuis leur émancipation en 1798 jusqu'a nos jours

Match: Partial (No exact match found)

Naar Tilburg

Match: Partial (No exact match found)

Neêrlands koning in Neêrlands hoofdstad

Match: Partial (No exact match found)

Nog een vlugtige blik op den strijd van Dordrecht tegen Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

'sLands behoudenis, opgedragen aan Zijne Majesteit den Koning en aan de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Match: Partial (No exact match found)

Twee memoriën, betrekkelijk het Koninklijk Instituut voor de Marine

Match: Partial (No exact match found)

Voorstel en ontwerp tot het oprigten van Nederlandsche matrozeninstituten

Match: Partial (No exact match found)

Welkomstgroet aan Z.M. Koning Willem III

Match: Partial (No exact match found)