Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1849]' returned 279 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

4 April 1849, of Wat leerde ons de dag der begrafenis van wijlen Z. M. Koning Willem II?

Match: Partial (No exact match found)

4 April MDCCCXLIX

Match: Partial (No exact match found)

Aan alle protestantsche Christenen in Nederland

Match: Partial (No exact match found)

Aan de leden der Tweede Kamer der Staten-Generaal

Match: Partial (No exact match found)

Aan Hare Majesteit de Koningin-Weduwe, in Maart 1849

Match: Partial (No exact match found)

Aan H.M. de Koninginne-weduwe

Match: Partial (No exact match found)

Aanmerkingen op het verslag van den raad der tijdelijke ministers aan Z.M. den Koning, van 16 November 1848

Match: Partial (No exact match found)

Aanteekeningen en opmerkingen

Match: Partial (No exact match found)

Aan Zijne Majesteit Koning Willem de Derde, na zijne plegtige inhuldiging te Amsterdam, 12 Mei 1849

Match: Partial (No exact match found)

Achttien Juny MDCCCXLIX

Match: Partial (No exact match found)

Afscheids-rede tot de Hervormde gemeente te Hoorn en intree-rede bij de Hervormde gemeente te Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

Allégorie sur l'inauguration de ... Guillaume III...

Match: Partial (No exact match found)

Balie

Match: Partial (No exact match found)

Bede bij de inhuldiging ... Willem III

Match: Partial (No exact match found)

Bede gerigt tot de Hooge Regering onzes lands, ter zake van het Koninklijk Instituut voor de Marine te Medemblik

Match: Partial (No exact match found)

Bedenkingen tegen de mededeeling van den Minister van Koloniën aan de Tweede Kamer der Staten Generaal, omtrent den verkoop van landen op Java

Match: Partial (No exact match found)

Bedenkingen tegen de nota van Mr. B. W. A. E. Sloet tot Oldhuis ... over den verkoop van gronden op Java

Match: Partial (No exact match found)

Beginselen en vereischten eener wet op het armwezen

Match: Partial (No exact match found)

Beoordeeling van het werk: 'de krijgsbedrijven tegen Balie in 1848' door den luitenant-kolonel J. van Swieten

Match: Partial (No exact match found)

Beschouwingen betreffende de vrijverklaring der slaven in de kolonie Suriname

Match: Partial (No exact match found)

Beschouwingen over ons defensie-stelsel, ...

Match: Partial (No exact match found)

Beschouwing van de 'Aïssa' door Mr. G. G. Kool

Match: Partial (No exact match found)

Bezuiniging

Match: Partial (No exact match found)

Bij de uitvaart van Koning Willem II

Match: Partial (No exact match found)

Bijdrage tot de geschiedenis van het onderwijs in Nederland sedert 1825

Match: Partial (No exact match found)

Bijdrage tot de kennis der Nederlandsche Oost-Indische bezittingen

Match: Partial (No exact match found)

Bij 's Konings begrafenis, den 4den April 1849

Match: Partial (No exact match found)

Bij 's konings dood

Match: Partial (No exact match found)

Bij 's Konings uitvaart

Match: Partial (No exact match found)

Boudewijn en De Tijd

Match: Partial (No exact match found)

Brief uit Batavia over de Delftsche school en andere belangrijke zaken

Match: Partial (No exact match found)

Brieven van Mr. J. Bakker Korff, aan eenen vriend te 's Gravenhage over de brieven van Mr. S. P. Lipman aan Mr. G. Groen van Prinsterer

Match: Partial (No exact match found)

Condoléance et félicitation

Match: Partial (No exact match found)

Coup d'œil sur le budget du royaume des Pays-Bas

Match: Partial (No exact match found)

Coup d'œil sur le budget du royaume des Pays-Bas

Match: Partial (No exact match found)

Coup d'œil sur le budget du royaume des Pays-Bas

Match: Partial (No exact match found)

De bezorgdheid omtrent het voortdurend bestaan der Delftsche akademie

Match: Partial (No exact match found)

De dood des Konings

Match: Partial (No exact match found)

De dood des Konings

Match: Partial (No exact match found)

De gemeentebesturen onder de staatsregelingen van 1798, 1801, 1805 en 1806

Match: Partial (No exact match found)

De gesneuvelden op het eiland Bali godsdienstig herdacht in eene leerrede, naar aanleiding van II Sam I

Match: Partial (No exact match found)

De grondwets-herziening en ons belastingstelsel

Match: Partial (No exact match found)

De hervorming der policie in Nederland

Match: Partial (No exact match found)

De hervorming onzer hoogescholen

Match: Partial (No exact match found)

De hoogste wensch

Match: Partial (No exact match found)

De inhuldiging van ... Willem den Derde ...

Match: Partial (No exact match found)

De invloed van de godsdienst op het openbaar en staatkundig leven

Match: Partial (No exact match found)

De invloed van de godsdienst op het openbaar en staatkundig leven

Match: Partial (No exact match found)

De kieswetten van Belgie, Pruissen en Frankrijk

Match: Partial (No exact match found)

De koepok-inenting

Match: Partial (No exact match found)

De kolonien en het moederland : een waarschuwend woord in de tegenwoordige oogenblikken aan de natie en hare vertegenwoordigers gerigt

Match: Partial (No exact match found)

De koning stierf! De koning leef!

Match: Partial (No exact match found)

De koning stierf! De koning leef!

Match: Partial (No exact match found)

De koning vertrouwt op den Heer, Ps. XXI vs. 8a

Match: Partial (No exact match found)

De Nederlandsche Staats-Courant

Match: Partial (No exact match found)

De nieuwe rigting van het onderwijs in Engeland

Match: Partial (No exact match found)

De openbaarheid

Match: Partial (No exact match found)

De openbaring van de handelingen der Staten-Generaal

Match: Partial (No exact match found)

De organieke instelling van de orde der Jezuiten

Match: Partial (No exact match found)

De overeenkomst van den Minister van Koloniën met de Nederlandsche Handel-Maatschappij beoordeeld

Match: Partial (No exact match found)

De Provinciale Staten, loten van het oude kiesstelsel en de Gemeentewet

Match: Partial (No exact match found)

De regten der Nederduitsche Hervormde Gemeente te Leyden op het Huiszittenhuis aldaar

Match: Partial (No exact match found)

De roeping des kunstenaars in onzen tijd

Match: Partial (No exact match found)

Des konings lijk bij Geertruidenberg

Match: Partial (No exact match found)

De souvereiniteit des volks

Match: Partial (No exact match found)

De souvereiniteit des volks ontkend en wederlegd tegen Mr. C. W. Opzoomer

Match: Partial (No exact match found)

De staathuishoudkunde

Match: Partial (No exact match found)

De staats-financiën

Match: Partial (No exact match found)

De theokratie en het vertegenwoordigend regeringstelsel, in brieven aan den Heer Mr. G. Groen van Prinsterer

Match: Partial (No exact match found)

De toestand der Hollandsche kolonisatie in den staat Michigan, Noord-Amerika in het begin van het jaar 1849

Match: Partial (No exact match found)

De toestand der Nederlandsche finantiën en de middelen tot herstel

Match: Partial (No exact match found)

De tolquestie van het Zwolsche Diep

Match: Partial (No exact match found)

De Tweede Kamer

Match: Partial (No exact match found)

De vereeniging der Protestanten in Nederland

Match: Partial (No exact match found)

De verkondiging des Evangeliums aan alle volken de voorwaarde van de wederkomst des Heeren en van de voleinding der wereld

Match: Partial (No exact match found)

De volksopvoeding en armverzorging, beschouwd als het zekere redmiddel in den financielen toestand des vaderlands

Match: Partial (No exact match found)