Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1852]' returned 157 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

25 October 1852

Match: Partial (No exact match found)

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal ...

Match: Partial (No exact match found)

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Match: Partial (No exact match found)

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal in het koningrijk der Nederlanden

Match: Partial (No exact match found)

Aan het Nederlandsche volk

Match: Partial (No exact match found)

Aanstaande regeling van het lager onderwijs; wenken en overwegingen

Match: Partial (No exact match found)

Aanteekeningen op eenige der vijf-en-zeventig stellingen van Dr. J. I. Doedes

Match: Partial (No exact match found)

Adres aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Match: Partial (No exact match found)

Adres houdende bedenkingen tegen het Ontwerp van Wet op het Armbestuur

Match: Partial (No exact match found)

Adres van de Christelijke weldadigheid aan Z. M. de Koning, ter verwerping van het ontwerp van wet op het armbestuur

Match: Partial (No exact match found)

Adres van den breeden kerkeraad der Nederd. Herv. Gemeente te 's- Gravenhage, aan de 2e Kamer der Staten-Generaal over de voorgestelde wet op het armbestuur

Match: Partial (No exact match found)

Adres van den breeden Kerkeraad der Nederduitsche Hervormde gemeente te Amsterdam aan de 2de Kamer der Staten-Generaal over de voorgestelde wet op het armbestuur

Match: Partial (No exact match found)

Algemeene beschouwingen over koloniale aangelegenheden

Match: Partial (No exact match found)

Antwoord aan den heer B.C. Heskamp ... : naar aanleiding van zijn eerw. 'open brief'

Match: Partial (No exact match found)

Antwoord van J. H. Scholten aan Mr. Is. da Costa

Match: Partial (No exact match found)

Banka, Malakka en Billiton

Match: Partial (No exact match found)

Bedenkingen tegen het ontwerp van wet op de jagt en visscherij

Match: Partial (No exact match found)

Beknopte bedenkingen tegen de voorgedragene accijns-wet op de suiker

Match: Partial (No exact match found)

Bij het intrekken van Napoleon Buonaparte in Parijs

Match: Partial (No exact match found)

Brieven van een 'jurist' aan een 'bureaucraat' over regterlijke organisatie

Match: Partial (No exact match found)

Considérations sur la traite et l'émancipation des esclaves aux Indes-occidentales

Match: Partial (No exact match found)

De Armenwet en de Diakoniën

Match: Partial (No exact match found)

De Bijbel

Match: Partial (No exact match found)

De Bijbel en de overleveringen

Match: Partial (No exact match found)

De broodzetting, onnut, schadelijk, ongeoorloofd

Match: Partial (No exact match found)

De doctorale graad en het socialismus

Match: Partial (No exact match found)

De handenarbeid in den landbouw

Match: Partial (No exact match found)

De heerlijkheid der evangeliebediening

Match: Partial (No exact match found)

De kermis

Match: Partial (No exact match found)

De koornmolenaars-quaestie te Amsterdam, uit het oogpunt van publiek belang en publiek regt beschouwd

Match: Partial (No exact match found)

De methode van teekenonderwijs van de Gebr. F. en A. Dupuis, en hare invoering in het Kon. Athenaeum te Maastricht

Match: Partial (No exact match found)

De Nederlandsche loterij bekend gemaakt en zedelijk-nuttig openbaar kansgenot verklaard

Match: Partial (No exact match found)

De Paus

Match: Partial (No exact match found)

De pennevruchten van een paar Indische oudgasten

Match: Partial (No exact match found)

De tolquestie van het Zwolsche diep nogmaals toegelicht door de binnenschipperij van Zwolle, Hasselt, Zwartsluis, de Dedemsvaart, Meppel, Hoogeveen en De Smilde

Match: Partial (No exact match found)

De tusschenteelt op bouwlanden

Match: Partial (No exact match found)

De Vereeniging voor Volksvlijt te Amsterdam, onder bescherming van Z. K. H. Prins Frederik der Nederlanden

Match: Partial (No exact match found)

Dr. Doedes aanval op Prof. Hofstede de Groot beschouwd en toegelicht

Match: Partial (No exact match found)

Drietal brieven

Match: Partial (No exact match found)

Dr. L. S. P. Meijboom, predikant te Groningen, aan Dr. J. I. Doedes, predikant te Rotterdam

Match: Partial (No exact match found)

Eene waarschuwende stem uit de binnenlanden van Java

Match: Partial (No exact match found)

Een Hollandsche brief over het Hollandsch woord van J. A. Alberdingk Thijm

Match: Partial (No exact match found)

Eenige aanmerkingen, op het werkje van den predikant C. P. L. Rutgers, getiteld: 'De groene wees' ...

Match: Partial (No exact match found)

Eenige bedenkingen op het geschrift van Mr. J.L. de Bruyn Kops

Match: Partial (No exact match found)

Eenige denkbeelden betrekkelijk het militaire wezen en de opleiding bij de marine

Match: Partial (No exact match found)

Een woord over de marine in verband met de koloniën

Match: Partial (No exact match found)

Een woord tot zijne medebroeders over de Aphorismen en theses

Match: Partial (No exact match found)

Elixir Jesuiticum

Match: Partial (No exact match found)

Ernstig woord aan de heeren dr. J. I. Doedes en D. Molenaar, predikanten te Rotterdam en te 's Gravenhage

Match: Partial (No exact match found)

Fantasie en werkelijkheid, met betrekking tot het openbaar onderwijs

Match: Partial (No exact match found)

Feestrede, bij de gedachtenisviering van de vijftig-jarige Evangeliebediening

Match: Partial (No exact match found)

Fragmenten uit de portefeuille van een oud negociant

Match: Partial (No exact match found)

Gedachten omtrent de militaire geneeskundige dienst

Match: Partial (No exact match found)

'Gij zijt verstrickt met de redenen uwes monts:' (Spr. 6, v. 2.)

Match: Partial (No exact match found)

Heiliging door vergeving : leerrede

Match: Partial (No exact match found)

Het beginsel der Groninger school in strijd met de wereld, of Welke zijn de beginselen der Groninger school?

Match: Partial (No exact match found)

Het doofstommen-onderwijs

Match: Partial (No exact match found)

Het Godsbestuur zigtbaar in het 50jarig bestaan van het verbeterd onderwijs in de lagere scholen van ons vaderland

Match: Partial (No exact match found)

Het Koninklijk Instituut van de Marine in Nederland

Match: Partial (No exact match found)

Het notaris-ambt en de zaakwaarnemerij

Match: Partial (No exact match found)

Het ontwerp van wet op het armbestuur van 1851

Match: Partial (No exact match found)

Het voor en tegen van de uitbreiding des Evangelie's onder de Javanen en andere Oost-Indische volken

Match: Partial (No exact match found)

Het wets-ontwerp op het armbestuur, in doel en middelen beschouwd

Match: Partial (No exact match found)

Hoe er in Roomsche kerken gepredikt wordt

Match: Partial (No exact match found)

Iets over de middelen van herstel onzer financiëele Oostindische aangelegenheden

Match: Partial (No exact match found)

Iets over het Gymnasium te Deventer

Match: Partial (No exact match found)

Iets over het namaken en het des bewust gebruik maken van bijzondere merken van eene oprichting van koophandel ...

Match: Partial (No exact match found)

Iets over het noodzakelijke van goede badinrigtingen voor alle standen der maatschappij

Match: Partial (No exact match found)

Iets over weduwenfondsen

Match: Partial (No exact match found)

Inspectie over de zes jaren te paard, ... van den gewezen vrijwilligen dragonder P. Dekker, Jr.

Match: Partial (No exact match found)

Interpellatiën aan vrijzinnigen ter gelegenheid der interpellatie van 29 September en 2 October 1852

Match: Partial (No exact match found)