The Hungarian Reformation Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: hungarian-reformation, Language: Hungarian]' returned 68 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

A Christus közbejarasarol valo predicacioc

Match: Partial (No exact match found)

A kerestyen hitröl valo tudomannac rövid kerdesekben foglaltatott sommaja, mellyet egesz esztendö altal minden Ur-napjara rend szerent magan valo reszekben rendöltünc

Match: Partial (No exact match found)

Angliai independentismus avagy az ecclésiai fenyitékben és a külsö isteni tiszteletre tartozó jó rendtártasokban minden reformata ecclesiaktól különözö fejetlen lábság

Match: Partial (No exact match found)

Angliai puritanismus, avagy kiválképpen való tudományok azoknak, kik Angliában a puritánusok között (a mint közönségesen neveztetnek) legkeményebbeknek tartatnak

Match: Partial (No exact match found)

A XVI. században tartott magyar református zsinatok végzései

Match: Partial (No exact match found)

Az apostoli credonac rövid magyarazattya a Szent Irasnac folyasa szerént

Match: Partial (No exact match found)

Az egri kereztien ania zent eghaznak es azzal egietemben az többinek is tanusagara irattatot rövid catechismus

Match: Partial (No exact match found)

Az eretnekeknek adott hitnek megtartásáról. Es, az Istennek adott hitnek megtartásáról

Match: Partial (No exact match found)

Az helvetiai vallason levö ecclesiaknak egyhazi ceremoniajokrol es rend tartasokrol valo könyvetske

Match: Partial (No exact match found)

Az keresztyeni religiora es igaz hitre valo tanitas

Match: Partial (No exact match found)

Az mi keresztyeni hitünknek harom fü articulussárol: I. Az igaz Istenröl. II. Az választásrol. III. Es az Ur vacsorájáról való könyvecske

Match: Partial (No exact match found)

Az orszagokban valo soc romlasoknac okairol es azokbol valo meg szabadulasnac jo modgiarol mostan uyonnan irattatot es sok bölts embereknec irasokbol szereztetet hasznos könyvetske

Match: Partial (No exact match found)

Az Sz. Irasrul es az Anyaszentegyházrul két rövid könyvecskék

Match: Partial (No exact match found)

Catechesis, azaz kerdesök es feleletök az keresztyeni tudomannak agairol. Az jambor istenfelö harmadik Friderik herczek birtokaban Palatinatusban levö tudos bölcs doctorok altal irattatot

Match: Partial (No exact match found)

Catechesis, az az rövid kerdesek es feleletek az keresztenyi hitnek agairol; az gyermekeknek es az egy-igyüeknek tanitasokra

Match: Partial (No exact match found)

Catechismus:Az anya sz. egyházba valo caeremoniaknac rövid ertelmeröl valo tanusag. : Az üdvezülendö leleknec tüköre. : Hetedszaki imadsagoc és lelki elmélkedésec /

Match: Partial (No exact match found)

Catechismus, az az rövid kérdések és feleletek által valo tanitás az keresztyéni hütnek fö agazatirol

Match: Partial (No exact match found)

Catechismus, mellybe a mennyei tudomannac sommája, a deréc szent irásból es soc keresztyén tanitóknac irásokból

Match: Partial (No exact match found)

Confessio Helvetica:az az, keresztyeni igaz hitröl valo vallás-tétel, mellyet elsöben Helveciában irtanac ...

Match: Partial (No exact match found)

Dáneus Ráca-I, azaz a Mi-atyánk felöl igaz értelmü tanitóknak magok mentsége Vaci-Andrásnak usorás vádja és szidalma ellen

Match: Partial (No exact match found)

Egy kereztien predikatortul S.T.D.P.P. az cassai nevezetes tanitohoz, Alvinczi Peter uramhoz iratot eot szep level

Match: Partial (No exact match found)

Elménknek Istenben föl-menetelérül a teremtet allatok garádichin

Match: Partial (No exact match found)

Esztendö altal az anyaszentegyháztól rendeltetet vasárnapokra és innepekre evangeliomok és epistolák es ezekre való lelki elmélkedések

Match: Partial (No exact match found)

Felelet az Magiari Istvan sarvari praedicatornak az orzag romlasa okairul irt könivere

Match: Partial (No exact match found)

Igaz magyar nep negyedik jajja s siralma

Match: Partial (No exact match found)

Isteni igazsagra vezerleo kalauz

Match: Partial (No exact match found)

Keet könyö[!] minden orzágoknac es kyralioknac jo es gonoz szerenczejeknec okairul

Match: Partial (No exact match found)

Kempis Tamasnak Christus követeserül négy könyvei

Match: Partial (No exact match found)

Kereztyeni tudomanrul valo rövid könyveczke

Match: Partial (No exact match found)

Kereztyeni tudomany

Match: Partial (No exact match found)

Magyar encyclopaedia, az az minden igaz es hasznos böltseségnek szep rendbe foglalása és magyar nyelven világra botsátása

Match: Partial (No exact match found)

Menyorszag ki-nyittatott egygyetlen-egy szoros kapuja, ... avagy a' sokféle vallásoknak valoságos probaköve

Match: Partial (No exact match found)

Ötödik jaj, es siralom, mellyel szegény ... magyar nemzetet ... serkengeti

Match: Partial (No exact match found)

Papa nem papa:az az a papanak es az papa tizteloeinek Luther ertelme zerent valo vallasok az keresztyeni tudomannak fö rezeirul ... /

Match: Partial (No exact match found)

Psalterium Ungaricum, Szent David kiralynac es prophetanac szaz ötven soltari az franciai notaknac és verseknec módgyokra

Match: Partial (No exact match found)

Querela Hungariae

Match: Partial (No exact match found)

Reovid felelet ket calvinista keonyvecskere, mellyeknek eggyke okát adgya, miért nem felelnek az calvinista praedikátorok az Kalauzra, masika Itinerarium catholicumnak neveztetik

Match: Partial (No exact match found)

Szent Biblia

Match: Partial (No exact match found)

Szent Biblia:az az Istennec O es Wy Testamentumanac prophétác és apostoloc által meg iratott szent könyvei /

Match: Partial (No exact match found)

Vasilikon dōron:Az angliai, scotiai, franciai es hiberniai elsö Jacob kiralynac ... fia tanitasaért irtt kiralyi ajandeka /

Match: Partial (No exact match found)

Vilag kezdetitöl fogva josagos es gonosz czelekedeteknek példáinak summái. Szent Irasnak O es Uy Testamentomabol, szent atyaknak es pogan bölczeknek irásaibol

Match: Partial (No exact match found)