The Hungarian Reformation Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: hungarian-reformation]' returned 99 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

A Christus közbejarasarol valo predicacioc

Match: Partial (No exact match found)

A kerestyen hitröl valo tudomannac rövid kerdesekben foglaltatott sommaja, mellyet egesz esztendö altal minden Ur-napjara rend szerent magan valo reszekben rendöltünc

Match: Partial (No exact match found)

Angliai independentismus avagy az ecclésiai fenyitékben és a külsö isteni tiszteletre tartozó jó rendtártasokban minden reformata ecclesiaktól különözö fejetlen lábság

Match: Partial (No exact match found)

Angliai puritanismus, avagy kiválképpen való tudományok azoknak, kik Angliában a puritánusok között (a mint közönségesen neveztetnek) legkeményebbeknek tartatnak

Match: Partial (No exact match found)

Antithesis pseudo Christi cum vero illo ex Maria nato

Match: Partial (No exact match found)

Approbatio reformationis ecclesiae Coronensis ac totius Barczensis provinciae, a clariss. d. Martino Luthero, Philippo Melanthone et Johanne Pomerano, Viteberga, Cibiniensi pastori, suae ecclesiae reformationem petenti transmissa et ex autographo sive originali descripta

Match: Partial (No exact match found)

A XVI. században tartott magyar református zsinatok végzései

Match: Partial (No exact match found)

Az apostoli credonac rövid magyarazattya a Szent Irasnac folyasa szerént

Match: Partial (No exact match found)

Az egri kereztien ania zent eghaznak es azzal egietemben az többinek is tanusagara irattatot rövid catechismus

Match: Partial (No exact match found)

Az eretnekeknek adott hitnek megtartásáról. Es, az Istennek adott hitnek megtartásáról

Match: Partial (No exact match found)

Az helvetiai vallason levö ecclesiaknak egyhazi ceremoniajokrol es rend tartasokrol valo könyvetske

Match: Partial (No exact match found)

Az keresztyeni religiora es igaz hitre valo tanitas

Match: Partial (No exact match found)

Az mi keresztyeni hitünknek harom fü articulussárol: I. Az igaz Istenröl. II. Az választásrol. III. Es az Ur vacsorájáról való könyvecske

Match: Partial (No exact match found)

Az orszagokban valo soc romlasoknac okairol es azokbol valo meg szabadulasnac jo modgiarol mostan uyonnan irattatot es sok bölts embereknec irasokbol szereztetet hasznos könyvetske

Match: Partial (No exact match found)

Az Sz. Irasrul es az Anyaszentegyházrul két rövid könyvecskék

Match: Partial (No exact match found)

Brevis confessio de sacra coena Domini ecclesiarum Saxonicarum et coniunctarum in Transylvania anno 1561

Match: Partial (No exact match found)

Catechesis, azaz kerdesök es feleletök az keresztyeni tudomannak agairol. Az jambor istenfelö harmadik Friderik herczek birtokaban Palatinatusban levö tudos bölcs doctorok altal irattatot

Match: Partial (No exact match found)

Catechesis, az az rövid kerdesek es feleletek az keresztenyi hitnek agairol; az gyermekeknek es az egy-igyüeknek tanitasokra

Match: Partial (No exact match found)

Catechesis scholae Claudiopolitanae ad pietatis studiosam iuventutem in doctrina Christiana fideliter exercendam proposita

Match: Partial (No exact match found)

Catechismus:Az anya sz. egyházba valo caeremoniaknac rövid ertelmeröl valo tanusag. : Az üdvezülendö leleknec tüköre. : Hetedszaki imadsagoc és lelki elmélkedésec /

Match: Partial (No exact match found)

Catechismus, az az rövid kérdések és feleletek által valo tanitás az keresztyéni hütnek fö agazatirol

Match: Partial (No exact match found)

Catechismus, mellybe a mennyei tudomannac sommája, a deréc szent irásból es soc keresztyén tanitóknac irásokból

Match: Partial (No exact match found)

Confessio Helvetica:az az, keresztyeni igaz hitröl valo vallás-tétel, mellyet elsöben Helveciában irtanac ...

Match: Partial (No exact match found)

Dáneus Ráca-I, azaz a Mi-atyánk felöl igaz értelmü tanitóknak magok mentsége Vaci-Andrásnak usorás vádja és szidalma ellen

Match: Partial (No exact match found)

Decretum juris consuetudinarii inclyti regni Hungariae et Transylvaniae

Match: Partial (No exact match found)

De disciplina ecclesiastica seu gubernationis ecclesiasticae legitima forma in Ungarica natione cis Tibiscum

Match: Partial (No exact match found)

De regno Christi liber primus. De regno Antichristi liber secundus

Match: Partial (No exact match found)

Egy kereztien predikatortul S.T.D.P.P. az cassai nevezetes tanitohoz, Alvinczi Peter uramhoz iratot eot szep level

Match: Partial (No exact match found)

Elementa logica in usum scholae Albensis ita collecta, ut tyro trimestri spatio fundamenta logices cum fructu iacere queat

Match: Partial (No exact match found)

Elménknek Istenben föl-menetelérül a teremtet allatok garádichin

Match: Partial (No exact match found)

Eruditionis scholasticae [...] in usum scholae Patakinae editum

Match: Partial (No exact match found)

Esztendö altal az anyaszentegyháztól rendeltetet vasárnapokra és innepekre evangeliomok és epistolák es ezekre való lelki elmélkedések

Match: Partial (No exact match found)

Examen thesium et regularum Zvinglianarum de coena Domini, vulgatarum per Casparem Pilcium

Match: Partial (No exact match found)

Explicationes locorum Veteris et Novi Testamenti, ex quibus Trinitatis dogma stabiliri solet

Match: Partial (No exact match found)

Felelet az Magiari Istvan sarvari praedicatornak az orzag romlasa okairul irt könivere

Match: Partial (No exact match found)

Hungarian Reformation

Match: Partial (No exact match found)

Igaz magyar nep negyedik jajja s siralma

Match: Partial (No exact match found)

Isteni igazsagra vezerleo kalauz

Match: Partial (No exact match found)

Joh. Henr. Bisterfeldii ... de uno Deo Patre, Filio ac Spiritu Sancto, mysterium pietatis, contra Joannis Crellii ... de uno Deo Patre libros duos

Match: Partial (No exact match found)

Keet könyö[!] minden orzágoknac es kyralioknac jo es gonoz szerenczejeknec okairul

Match: Partial (No exact match found)

Kempis Tamasnak Christus követeserül négy könyvei

Match: Partial (No exact match found)

Kereztyeni tudomanrul valo rövid könyveczke

Match: Partial (No exact match found)

Kereztyeni tudomany

Match: Partial (No exact match found)

Kirchenordnung aller Deutschen in Sybembürgen

Match: Partial (No exact match found)

Laborum scholasticorum in... Patak[ino] gymnasio continuatio

Match: Partial (No exact match found)

Libellus epistolaris a pio et doctissimo viro Heynricho Bullingero, Tygurine ecclesiae in Helvetia pastore fidelissimo et vigilantissimo, pressis et afflictiss. ecclesiis in Hungaria earundemque pastoribus et ministris transmissus

Match: Partial (No exact match found)

Magyar encyclopaedia, az az minden igaz es hasznos böltseségnek szep rendbe foglalása és magyar nyelven világra botsátása

Match: Partial (No exact match found)

Menyorszag ki-nyittatott egygyetlen-egy szoros kapuja, ... avagy a' sokféle vallásoknak valoságos probaköve

Match: Partial (No exact match found)

Ötödik jaj, es siralom, mellyel szegény ... magyar nemzetet ... serkengeti

Match: Partial (No exact match found)

Papa nem papa:az az a papanak es az papa tizteloeinek Luther ertelme zerent valo vallasok az keresztyeni tudomannak fö rezeirul ... /

Match: Partial (No exact match found)

Psalterium Ungaricum, Szent David kiralynac es prophetanac szaz ötven soltari az franciai notaknac és verseknec módgyokra

Match: Partial (No exact match found)

Querela Hungariae

Match: Partial (No exact match found)

Refutatio confessionis de coena Domini Matthiae Hebler, Dionysii Alesii et his coniunctorum, una cum iudicii quatuor academiarum, quae Saxonibus Transylvanicis diplomatis papalis instar missa sunt anno D. 1561

Match: Partial (No exact match found)

Reovid felelet ket calvinista keonyvecskere, mellyeknek eggyke okát adgya, miért nem felelnek az calvinista praedikátorok az Kalauzra, masika Itinerarium catholicumnak neveztetik

Match: Partial (No exact match found)

Rudimenta rhetoricae in usum illustris scholae Albensis succincte tradita

Match: Partial (No exact match found)

Schola ludus, seu encyclopaedia viva, h. e. januae linguarum praxis comica

Match: Partial (No exact match found)

Szent Biblia

Match: Partial (No exact match found)

Szent Biblia:az az Istennec O es Wy Testamentumanac prophétác és apostoloc által meg iratott szent könyvei /

Match: Partial (No exact match found)

Vasilikon dōron:Az angliai, scotiai, franciai es hiberniai elsö Jacob kiralynac ... fia tanitasaért irtt kiralyi ajandeka /

Match: Partial (No exact match found)

Vilag kezdetitöl fogva josagos es gonosz czelekedeteknek példáinak summái. Szent Irasnak O es Uy Testamentomabol, szent atyaknak es pogan bölczeknek irásaibol

Match: Partial (No exact match found)