Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Leiden, Subject: History (Netherlands) - Period documents - Poetry]' returned 55 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Aan den berugten heer Illiberius Chaucus. Den orateur cum sociis

Match: Partial (No exact match found)

Aan den wel-edelen gestrengen heer mr. P. J. Marcus [...] oud-schepen der stad Leyden bij deszelfs beëdiging als hoofd-schout.

Match: Partial (No exact match found)

Aan mijne brave landslieden, na het mislukte oproer van den 3. april 1784.

Match: Partial (No exact match found)

Aen de Leydsche burgers, op den 3den october.

Match: Partial (No exact match found)

Aen Nederland: bij het houden van den algemeenen dank- vast- en bededag, op den XXVIIsten van grasmaend MDCCLXXXV.

Match: Partial (No exact match found)

Bellona vluchtende voor de algemeene vreede.

Match: Partial (No exact match found)

Bemoediging aan Nederland, bij den aanvang van het jaar MDCCLXXXV.

Match: Partial (No exact match found)

De christen-vangst, berymd door Pieter Bakker, in Den verlooren arbyd

Match: Partial (No exact match found)

De eerstelingen, der Katwyksche haring-visschery aan den dierbaeren prins Willem de Vyfde [...]. In het heuglyk jaar [...] 1787 [...] gulhartig aangeboden.

Match: Partial (No exact match found)

De vrijheid aan Nederlands gewaapende burgeren, en in't bijzonder aan het exercitiegenootschap.

Match: Partial (No exact match found)

Eeuwzang ter tweehonderdjaerige gedachtenisse van Leidens beleg en ontzet.

Match: Partial (No exact match found)

Feestzang op het tweede eeuwgetijde van Leydens beleg en verlossinge.

Match: Partial (No exact match found)

Feest-zang ter gedachtenisse van Leydens beleg en ontzet.

Match: Partial (No exact match found)

Gezang, op het derde vyftig jarige jubelfeest, van de stichting der Leidsche akademie.

Match: Partial (No exact match found)

Heilwensch van Leidens lutersche weezen. Bij den aanvang van [...] MDCCXCV.

Match: Partial (No exact match found)

Het verheerlijkt Leyden, bij het tweede eeuwgetijde van deszelfs heuchlijk ontzet.

Match: Partial (No exact match found)

Hollands dankbaarheyd; op den dank-dagh, den 13en van herfstmaand, 1651.

Match: Partial (No exact match found)

Leyden in vreugd, op het tweede eeuwfeest van 'slands hooge schoole.

Match: Partial (No exact match found)

Lierzang, ter eere van [...] Hendrik Hoofd Danielsz. burgemeester van Amsterdam.

Match: Partial (No exact match found)

Lofgalmen, op het twee hondert jaarig jubel-feest van Hollands wydvermaarde hoogeschool.

Match: Partial (No exact match found)

Oratie tot lof van sijn hoogheyt, Fredric Henric [...] aengaende de veroveringhe vande gheweldige stadt Breda.

Match: Partial (No exact match found)

Prima bono patriae cura cuique suae

Match: Partial (No exact match found)

Vaderlandsche wensch aen den welëdelen heer Joost van Poot, bij deszelfs verkiezing tot raed in de vroedschap der stad Leyden.

Match: Partial (No exact match found)