Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1616]' returned 111 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Antidotvm ofte hertsterckinghe tegens het schadelijck recept van Iohannes Wtenboogaert, Moderatie ghenaemt.

Match: Partial (No exact match found)

Antvvoordt op een onaerdich liechjen ofte pasquil ..

Match: Partial (No exact match found)

Antvvoordt op een onaerdich liechjen ofte pasquil, van een spotter in sang ghedicht, teghen seecker persoon ghenaemt Vincent.

Match: Partial (No exact match found)

Babels tragische comoedie.

Match: Partial (No exact match found)

BAilliu schepenen ende mannen van Schielant enz. ...

Match: Partial (No exact match found)

Beschryvinghe vanden staet ende voortganck der religie in Nederlant.

Match: Partial (No exact match found)

Christianus-Mercurius, ofte Christelijcken bode met twee brieven.

Match: Partial (No exact match found)

Clare aenwijsinghe vande gelegentheyt van Vincent van Drielenborgh.

Match: Partial (No exact match found)

Clare aenwysinge hoe Iohannes Utenbogaert hem gheensins en suyvert, noch verontschuldight in sijn ghenaemde Clare iustificatie.

Match: Partial (No exact match found)

Cort begryp. Van de verantwoordinghe Iohannis Arnoldi, kercken-dienaer tot Hoorn, teghen die beschuldinghen der afghegane ouderlinghen

Match: Partial (No exact match found)

Den vvaren gheestelijcken ridder: campende teghen den ridder ende voorvechter vanden vorst des luchts der remonstranten, ghenaemt Caspar Barlæus.

Match: Partial (No exact match found)

Der iesuiten negotiatie ofte coop-handel, inde Vereenichde Nederlanden

Match: Partial (No exact match found)

Drye hoofden in eene kapproen. Ofte, De klucht van muys, kat, hont en leeuw.

Match: Partial (No exact match found)

Drye hoofden in eene kapproen, ofte, De klucht van muys, kat, hont en leeuw.

Match: Partial (No exact match found)

Edict des koninx tot de bevredinghe van de beroerten synes rijcks.

Match: Partial (No exact match found)

Een kaart van de landing van Maurits in Philippinen en zijn tocht naar Vlaanderen

Match: Partial (No exact match found)

Een kaart van den tocht Maurits naar Oostende

Match: Partial (No exact match found)

Figuerlijcke verthooninghe van't groote vasten-avont-spel des grooten duysteren nachts.

Match: Partial (No exact match found)

Gheestelijcke klock-luyinghe, ende klocke-gheslach over tvveederleye voor-stellingen ghedaen, voornamelijck aen Iohan Wtenbogaert.

Match: Partial (No exact match found)

Grove lasteren ende beschuldiginghen Iohannis Vtenbogaerts, ghetoghen uyt zijn tractaet, gheintituleert Verdedigingh van de resolutie.

Match: Partial (No exact match found)

Gvlden brief, des seer vermaerden theologi Martini Bvceri, daer inne gheleert vvordt, vvat ketterye is.

Match: Partial (No exact match found)

Ioannis Calvini tyrannien, scheldinghen, ende leughenen: dat is: Korte ende klare onderrichtinghe voor de eenvoudighe herten.

Match: Partial (No exact match found)

Korte ende klare onderrichtinge voor de eenvoudighe herten.

Match: Partial (No exact match found)

Noodighe ontschuldiginghe Ioannis VVtenbogaert over't chartabel van Grove lasteringen ende beschuldigingen

Match: Partial (No exact match found)

Ondersoeckinghe, nae-jaginghe ende eyghenverstrickinge D. Conradi Vorstij. Over des selven [...] corte ende grondighe belydenisse.

Match: Partial (No exact match found)

Philomater[!] ofte Christelicke tsamensprekinghe, van't recht der kercken in kerckelicke saken.

Match: Partial (No exact match found)

Philometor ofte Christelicke tsamensprekinghe, van't recht der kercke in kerckelicke saken.

Match: Partial (No exact match found)

Philometor, ofte Christelijcke 'tsamen-sprekinghe, van't recht der kercke in kerckelijcke saken.

Match: Partial (No exact match found)

Placcaet

Match: Partial (No exact match found)

Post-bode.

Match: Partial (No exact match found)

Post-bode

Match: Partial (No exact match found)

Proefken |oft staelken van Iohannis Vtenbogaerts ende Iacobi Taurini onderlinghe verdraeghsaemheyt

Match: Partial (No exact match found)

Sions lof over den avont male van onsen Heere.

Match: Partial (No exact match found)

Tractaet van het recht der kercke Christi, ende der christelijcke overheyt in t'kerckelijcke.

Match: Partial (No exact match found)

Tsamen-sprekinge van Fredriick ende Theodorus, over sekere schriften van Vincent van Drielenburch tegen Iohan. Wtenbogaert

Match: Partial (No exact match found)

Van-de onderlinge verdraagsaamheydt, die soo wel predicanten als gemeyne lidt-maten [...] behooren te onder-houden.

Match: Partial (No exact match found)

Van-de onderlinge verdraagsaamheydt, die soo wel predicanten als gemeyne lidt-maten [...] behooren te onder-houden.

Match: Partial (No exact match found)

Vande vreemde sonde schulde straffe nasporinghe.

Match: Partial (No exact match found)

Verantwoordinge tegens de hevige predicatie Festi Hommii.

Match: Partial (No exact match found)

Verclaringe van myn heer den hertoghe van Gvyse, belangende, sijne absentie [...] aen den coningh.

Match: Partial (No exact match found)

Verclaringhe, op het negende capittel Pauli tot den Romeynen.

Match: Partial (No exact match found)