Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1645]' returned 92 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Aen-spraeck aen den getrouwen Hollander, nopende de proceduren der Portugesen in Brasill.

Match: Partial (No exact match found)

Aen-spraeck aen den ghetrouwen Hollander, nopende de proceduren der Portugesen in Brazill.

Match: Partial (No exact match found)

Amnistia van Keyserlycke Majesteyt

Match: Partial (No exact match found)

Bulle van Lvcifer aen de prelaten van de pausselijcke roomsche kercke.

Match: Partial (No exact match found)

Copye: Erentfeste, Wijse ... Heeren

Match: Partial (No exact match found)

Copye, van den Tol in de Sond. Vyt Helseneur den 18 julij 1645

Match: Partial (No exact match found)

Danckdicht aen Boreas die zijn excellentie Huigh de Groot t'Amsterdam een poos ophielt.

Match: Partial (No exact match found)

De belegering van de stadt Hulst door sijn Hoocheyt den Prince van Orangien int iaer 1645

Match: Partial (No exact match found)

De laeste woorden ende belydenisse van den lord Maguire

Match: Partial (No exact match found)

Der poëten vegtschool bestaende in diversche paepsche rijmen, en hare antwoorden.

Match: Partial (No exact match found)

Des aerts-bisschops van Cantelbergs oratie ofte lyck-predicatie, gedaen by hem selven op't schavot op Towerhill.

Match: Partial (No exact match found)

Dreck-wagen Vol Victori-Prullen. Te branden op den 22. November 1645 ..

Match: Partial (No exact match found)

Dry brieven, van den wel-edelen heer Thomas Fairfax, lieutenant generael Crisuel[!], ende de gecommitteerde.

Match: Partial (No exact match found)

Eernstige klaghte over't openbaer krakkeel der hedendaegsche hayr-draghten.

Match: Partial (No exact match found)

Het contract van huwelik tusschen den coningh ende coninginne van Polen

Match: Partial (No exact match found)

[Kaart van Hulst en omstreken]

Match: Partial (No exact match found)

Kort verhaal en aen-teeckeningh van het op-klimmen en verloop vande gelden, ofte munt.

Match: Partial (No exact match found)

Lijck-sermoen van VVillem Laud, aerdtz-bisschop van Cantelberg [...] by hemselven uyt-ghesproocken op't schavot.

Match: Partial (No exact match found)

Lof des vredes.

Match: Partial (No exact match found)

Oordeel van verscheyde voornaemste leeraers ende professooren der H. theologie [...] over de Mariaansche broederschappen.

Match: Partial (No exact match found)

Remonstrantie, vande koninglijcke Sweedsche heer, resident. Aande [...] heeren Staten, van Hollant ende West-Vrieslant.

Match: Partial (No exact match found)

Schip-breucke vande heere Goethals

Match: Partial (No exact match found)

Sermoen ofte redenen van den ertz-bisschop van Canterbury, ghedaen op het schavot aen Touwer-hill.

Match: Partial (No exact match found)

'tBalet |van de vrede, gedanst door de Fransen tot Munster

Match: Partial (No exact match found)

Uyt-vaert |vande West-Indische Compagnie

Match: Partial (No exact match found)

Vyt-vaert |vande West-Indische Compagnie

Match: Partial (No exact match found)

Wit, of oprechte vertooning, rakende de regiering en wetten der stadt Dordrecht.

Match: Partial (No exact match found)