Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1649]' returned 211 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Afkomst, regeeringe, leven en sterven van alle de koningen van Schotlant.

Match: Partial (No exact match found)

Amsterdams dam-praetje, van wat outs en wat nieuws en wat vreemts

Match: Partial (No exact match found)

Amsterdams tafel-praetje, van wat goets en wat quaets en wat noodichs

Match: Partial (No exact match found)

Amsterdams vuur-praetje, van 'teen ende 'tander datter nu om gaet

Match: Partial (No exact match found)

Antvvoorde op de Declaratie van't Parlement van Engelandt: in de welcke zijn vervat de motiven [...] van haer laetste procedueren.

Match: Partial (No exact match found)

Authentijcke Copye vyt Rouanen, Den 5. February 1649

Match: Partial (No exact match found)

Bedenckingen aengaende de svccessie, ende het recht der oudstgeborene in het aenveerden van een erfrijck

Match: Partial (No exact match found)

Blyde inkomst van den heer Geeraardt Bikker, slotvooght en drost van Muide.

Match: Partial (No exact match found)

Breeden-raedt aende Vereenichde Nederlandsche Provintien

Match: Partial (No exact match found)

Convenant ofte verbont, tusschen [...] Engelandt, Schotlandt, ende Yrlandt

Match: Partial (No exact match found)

Copye van't journael gheschreven uyt Londen den 9 en 10 february 1649. Aen de [...] Staten Generael.

Match: Partial (No exact match found)

Copye van't journael gheschreven uyt London den 9. en 10. february 1649. Aende [...] Staten Generael.

Match: Partial (No exact match found)

De bloedighe t'samen-spraak, van Fairfax en Cromwel

Match: Partial (No exact match found)

De bode van Vrancriick.

Match: Partial (No exact match found)

Declaratie van Siin Excellentie Iaqves, Marqvis van Montrose ...

Match: Partial (No exact match found)

Declaratie van sijne majesteyt van Groot Brittangien

Match: Partial (No exact match found)

De Geest van Karolus Stuart Verscheenen aan de Neder-landen

Match: Partial (No exact match found)

De martelisatie van koninck Karel, ofte siin over-een-kominge met Christo in siin lyden.

Match: Partial (No exact match found)

Der onderdanen rouw, ofte Clachten, over de doodt van den Brittischen Josias, coninck Carolus.

Match: Partial (No exact match found)

De Zeeusche |verre-kyker

Match: Partial (No exact match found)

Discours, van myn heer de Brun [...] gedaen aen de heeren Staten Ghenerael [...] den 26 junij 1649

Match: Partial (No exact match found)

Een brief vyt den Haegh, over't redres vande militie

Match: Partial (No exact match found)

Een memento ofte vermaninge, aen de over-gebleven lidtmaten, nu te West-minster sittende.

Match: Partial (No exact match found)