Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1849]' returned 263 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Dit deden onze vaderen in de vorige eeuw aan het volksonderrigt op Ceylon

Match: Partial (No exact match found)

Een blik in het leven van Koning Willem II

Match: Partial (No exact match found)

Een blik op vroeger tijdperken, bij gelegenheid van de voordragt van het inkomen der kroon

Match: Partial (No exact match found)

Eene epidemie op Java, en de cholera in Nederland

Match: Partial (No exact match found)

Eene oude kronijk openbaar gemaakt, of uittreksel uit een oud jaarboek

Match: Partial (No exact match found)

Eenige opmerkingen betreffende eene toekomstige hervorming van de Israëlitische eeredienst in Nederland, enz.enz.

Match: Partial (No exact match found)

Een lied bij 's konings huldiging te Amsterdam ...

Match: Partial (No exact match found)

Een nederig bloempje, gestrooid op het graf van wijlen Zijne Majesteit Willem den Tweede

Match: Partial (No exact match found)

Een onpartijdig woord uit Indië, betrekkelijk de gebeurtenis van den 22 Mei 1848 te Batavia

Match: Partial (No exact match found)

Een' stem uit Duitsland aan ... Willem III ... na zijne beëediging;

Match: Partial (No exact match found)

Een woord over de cholera

Match: Partial (No exact match found)

Een woord over het hooger onderwijs

Match: Partial (No exact match found)

Eerste verslag van den Staat en de verrigtingen van het Asyl Steenbeek

Match: Partial (No exact match found)

Euphronimus, of: Neêrlands lager onderwijs naar de grondwet en het gezond verstand

Match: Partial (No exact match found)

Feestzang bij de plegtige inhuldiging en krooning van Z.M. Willem III

Match: Partial (No exact match found)

Feestzang, der natie toegezongen, tegen de plegtige inhuldiging van ... Willem III ...

Match: Partial (No exact match found)

Gedachten bij het graf van koning Willem II, 4 April 1849

Match: Partial (No exact match found)

Gedachten over armoede, hare oorzaken en voorbehoedingsmiddelen,...

Match: Partial (No exact match found)

Gedachten over de noodzakelijkheid en nuttigheid van een algemeen armbestuur

Match: Partial (No exact match found)

Geene driedubbele kroon meer!

Match: Partial (No exact match found)

Geen nood! al is de koning dood

Match: Partial (No exact match found)

Gewetensdwang

Match: Partial (No exact match found)

Godgewijde zang

Match: Partial (No exact match found)

Grondwetherziening en eensgezindheid

Match: Partial (No exact match found)

Herdenking en hulde

Match: Partial (No exact match found)

Herinnering aan Willem Hendrik Schmidt

Match: Partial (No exact match found)

Het Amsterdamsche tooneel

Match: Partial (No exact match found)

Het behoud der provinciale geregtshoven en bezuiniging

Match: Partial (No exact match found)

Het borstbeeld van Berzelius, geplaatst in het Scheikundig Laboratorium der Utrechtsche Hoogeschool, vrijdag 19 october 1849

Match: Partial (No exact match found)

Het Christelijk kerkgezang, zoo als het verdient te worden gewaardeerd en beoefend

Match: Partial (No exact match found)

Het feest der inhuldiging

Match: Partial (No exact match found)

Het gebed om verlenging des levens : leerrede over 2 Kon. XX: 1-11

Match: Partial (No exact match found)

Het grietmanschap ontmanteld

Match: Partial (No exact match found)

Het historische karakter der tegenwoordige Nederlandsche universiteiten, als waarborg voor haar voortdurend bestaan

Match: Partial (No exact match found)

Het inlandsche kind in Oost-Indië, en iets over den Javaan

Match: Partial (No exact match found)

Het koningschap

Match: Partial (No exact match found)

Het middelbaar en lager onderwijs

Match: Partial (No exact match found)