Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1842]' returned 124 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Bedenking tegen de uitlegging, welke in het Periodiek Woordenboek der Registratie aan Art. 396 B.W.B. gegeven wordt

Match: Partial (No exact match found)

Beknopt verslag wegens den zakelijken inhoud van verschillende bij de Sijnodale Vergadering dezes jaars 1842 ingediende adressen, ter zake van algemeene kerkelijke aangelegenheden

Match: Partial (No exact match found)

Beschouwing van het nieuwe ontwerp van wet op de burgerlijke pensioenen

Match: Partial (No exact match found)

Bezuiniging in het hooger onderwijs

Match: Partial (No exact match found)

Bij de verlossing van mijn dierbaar vaderland

Match: Partial (No exact match found)

Brief aan den heer A. Rutgers van der Loeff over Z.W.E. Adres aan de Algemeene Synode

Match: Partial (No exact match found)

Brief aan Prof. J. Geel over eene recensie in den Gids

Match: Partial (No exact match found)

Brieven over de uitoefening der geneeskunde in ons vaderland

Match: Partial (No exact match found)

Broederlijke toespraak aan allen, die de Hervormde Kerk in Nederland lief hebben, en om haren vrede bidden

Match: Partial (No exact match found)

De conflicten van attributie uit een geschied- en staatkundig oogpunt beschouwd

Match: Partial (No exact match found)

Denkbeelden nopens de bevordering van nijverheid door onderwijs

Match: Partial (No exact match found)

De vrijgeest, of nacht, schemering en morgenrood

Match: Partial (No exact match found)

De zalige dooden

Match: Partial (No exact match found)

Drietal vragen aan den Eerw. Heer Wennekendonk, tot verdediging der Bisschoppelijke clerezie

Match: Partial (No exact match found)

Eenige denkbeelden over onderwerpen van Algemeen belang

Match: Partial (No exact match found)

Een woord van herinnering, ter gelegenheid van de tegenwoordige verdeeldheden in de Hervormde kerk

Match: Partial (No exact match found)

Feestrede ter gedachtenis van het vijf en twintig jarig bestaan der Zondagsschool te Cappelle op d'IJssel

Match: Partial (No exact match found)

Feestzang bij den verjaardag des Konings

Match: Partial (No exact match found)

Gedachten en wenken, rakende de geneeskundige wetten en het geneeskundig onderwijs in het Koningrijk der Nederlanden

Match: Partial (No exact match found)

Gedenk aan den Heer op al uwe wegen

Match: Partial (No exact match found)

Geschiedkundig overzigt van de Nederlandsche wetgeving over de conflicten van attributie

Match: Partial (No exact match found)

Het Besluit van 2 Januarij 1842 omtrent het lager onderwijs, vergeleken met de Wet van 3 April 1806

Match: Partial (No exact match found)

Het gesticht voor behoeftige Cretinen-kinderen

Match: Partial (No exact match found)

Het gevoelen van professor Heringa, over het brengen van meer ouderlingen in de besturen der Hervormde Kerk, herinnerd en verdedigd

Match: Partial (No exact match found)

Hulde aan ... den koning, ter gelegenheid der verjaring van Hoogstdeszelfs geboortedag, den 6den December 1842

Match: Partial (No exact match found)

Iets over de Hoogescholen

Match: Partial (No exact match found)

Iets over de wetgeving betrekkelijk het tweegevecht en de beleedigingen

Match: Partial (No exact match found)

Iets over het schrijven van Dr. F. J. Domela Nieuwenhuis aan Dr. G. C. A. Harless, uit een brief aan een vriend

Match: Partial (No exact match found)

Koning Willem II in Friesland, 1841

Match: Partial (No exact match found)

Korte bedenkingen op het werk van den heer G. Luttenberg

Match: Partial (No exact match found)

Kultuur en fabrikatie der suiker op Java

Match: Partial (No exact match found)

Leerrede over de ware Christelijke eenheid, naar Eph. IV:3

Match: Partial (No exact match found)

Lied den koning bij zijne komst te Deventer

Match: Partial (No exact match found)

Middelen ter beteugeling van het misbruik van sterken drank

Match: Partial (No exact match found)

Mijne gedachten, na de lezing van het Ministerieel rescrip van den 1 July 1842, hetwelk de onafhankelijkheid der Hervormde Kerk uitspreekt

Match: Partial (No exact match found)

Nadere bijdrage ter regeling van de conflicten van attributie

Match: Partial (No exact match found)

Nieuwe ontdekking!!!

Match: Partial (No exact match found)

Nopal-kultuur en cochenille-teelt op Java

Match: Partial (No exact match found)

Opwekking uit Schotland tot het vereenigd gebed, van den 8sten tot den 17den October, 1842

Match: Partial (No exact match found)

Over de hervorming van ons kiesstelsel

Match: Partial (No exact match found)

Over den invloed der machines op de welvaart der volken

Match: Partial (No exact match found)

Over de weduwen- en weezenkas der officieren van de landmagt

Match: Partial (No exact match found)

Pieter Abraham de Rochefort: de ontvanger zoo als hij is en niet moet zijn

Match: Partial (No exact match found)

Proeve ten betoog der dringende behoefte van dijk- en polderzaken in Gelderland, aan eene grondwettige herstelling

Match: Partial (No exact match found)

Proeve van den geest die in de Maatschappij: 'Tot Nut van 't Algemeen' heerschende is

Match: Partial (No exact match found)

Publieke effecten, met betrekking tot geldbelegging

Match: Partial (No exact match found)

Redevoering over het voortbrengend vermogen der provincie Overijssel

Match: Partial (No exact match found)

Rome's verbod tegenover Gods bevel

Match: Partial (No exact match found)

Stukken, betreffende de Nationale Bank van San Carlos te Madrid

Match: Partial (No exact match found)

Teregtwijzing der Teregtwijzing van pastoor Clercx

Match: Partial (No exact match found)

Tweede tweetal brieven over de uitoefening der geneeskunde in ons Vaderland

Match: Partial (No exact match found)

Vaarwel

Match: Partial (No exact match found)

Verhandeling over de wetenschappelijke beoefening van den landbouw

Match: Partial (No exact match found)

Vluchtige gedachten

Match: Partial (No exact match found)

Vrijmoedige stemmen tot behoud van 's Rijks Athenaeum te Franeker

Match: Partial (No exact match found)

Waarom heb ik de Roomsch Catholijke kerk verlaten?

Match: Partial (No exact match found)

Wachter! Wat is er van den nacht?

Match: Partial (No exact match found)