Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1852]' returned 153 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

De kermis

Match: Partial (No exact match found)

De koornmolenaars-quaestie te Amsterdam, uit het oogpunt van publiek belang en publiek regt beschouwd

Match: Partial (No exact match found)

De methode van teekenonderwijs van de Gebr. F. en A. Dupuis, en hare invoering in het Kon. Athenaeum te Maastricht

Match: Partial (No exact match found)

De Nederlandsche loterij bekend gemaakt en zedelijk-nuttig openbaar kansgenot verklaard

Match: Partial (No exact match found)

De Paus

Match: Partial (No exact match found)

De pennevruchten van een paar Indische oudgasten

Match: Partial (No exact match found)

De tolquestie van het Zwolsche diep nogmaals toegelicht door de binnenschipperij van Zwolle, Hasselt, Zwartsluis, de Dedemsvaart, Meppel, Hoogeveen en De Smilde

Match: Partial (No exact match found)

De tusschenteelt op bouwlanden

Match: Partial (No exact match found)

De Vereeniging voor Volksvlijt te Amsterdam, onder bescherming van Z. K. H. Prins Frederik der Nederlanden

Match: Partial (No exact match found)

Dr. Doedes aanval op Prof. Hofstede de Groot beschouwd en toegelicht

Match: Partial (No exact match found)

Drietal brieven

Match: Partial (No exact match found)

Dr. L. S. P. Meijboom, predikant te Groningen, aan Dr. J. I. Doedes, predikant te Rotterdam

Match: Partial (No exact match found)

Eene waarschuwende stem uit de binnenlanden van Java

Match: Partial (No exact match found)

Een Hollandsche brief over het Hollandsch woord van J. A. Alberdingk Thijm

Match: Partial (No exact match found)

Eenige aanmerkingen, op het werkje van den predikant C. P. L. Rutgers, getiteld: 'De groene wees' ...

Match: Partial (No exact match found)

Eenige bedenkingen op het geschrift van Mr. J.L. de Bruyn Kops

Match: Partial (No exact match found)

Eenige denkbeelden betrekkelijk het militaire wezen en de opleiding bij de marine

Match: Partial (No exact match found)

Een woord over de marine in verband met de koloniën

Match: Partial (No exact match found)

Een woord tot zijne medebroeders over de Aphorismen en theses

Match: Partial (No exact match found)

Elixir Jesuiticum

Match: Partial (No exact match found)

Ernstig woord aan de heeren dr. J. I. Doedes en D. Molenaar, predikanten te Rotterdam en te 's Gravenhage

Match: Partial (No exact match found)

Fantasie en werkelijkheid, met betrekking tot het openbaar onderwijs

Match: Partial (No exact match found)

Feestrede, bij de gedachtenisviering van de vijftig-jarige Evangeliebediening

Match: Partial (No exact match found)

Fragmenten uit de portefeuille van een oud negociant

Match: Partial (No exact match found)

Gedachten omtrent de militaire geneeskundige dienst

Match: Partial (No exact match found)

'Gij zijt verstrickt met de redenen uwes monts:' (Spr. 6, v. 2.)

Match: Partial (No exact match found)

Heiliging door vergeving : leerrede

Match: Partial (No exact match found)

Het beginsel der Groninger school in strijd met de wereld, of Welke zijn de beginselen der Groninger school?

Match: Partial (No exact match found)

Het doofstommen-onderwijs

Match: Partial (No exact match found)

Het Godsbestuur zigtbaar in het 50jarig bestaan van het verbeterd onderwijs in de lagere scholen van ons vaderland

Match: Partial (No exact match found)

Het Koninklijk Instituut van de Marine in Nederland

Match: Partial (No exact match found)

Het notaris-ambt en de zaakwaarnemerij

Match: Partial (No exact match found)

Het ontwerp van wet op het armbestuur van 1851

Match: Partial (No exact match found)

Het voor en tegen van de uitbreiding des Evangelie's onder de Javanen en andere Oost-Indische volken

Match: Partial (No exact match found)

Het wets-ontwerp op het armbestuur, in doel en middelen beschouwd

Match: Partial (No exact match found)

Hoe er in Roomsche kerken gepredikt wordt

Match: Partial (No exact match found)

Iets over de middelen van herstel onzer financiëele Oostindische aangelegenheden

Match: Partial (No exact match found)

Iets over het Gymnasium te Deventer

Match: Partial (No exact match found)

Iets over het namaken en het des bewust gebruik maken van bijzondere merken van eene oprichting van koophandel ...

Match: Partial (No exact match found)

Iets over het noodzakelijke van goede badinrigtingen voor alle standen der maatschappij

Match: Partial (No exact match found)

Iets over weduwenfondsen

Match: Partial (No exact match found)

Inspectie over de zes jaren te paard, ... van den gewezen vrijwilligen dragonder P. Dekker, Jr.

Match: Partial (No exact match found)

Interpellatiën aan vrijzinnigen ter gelegenheid der interpellatie van 29 September en 2 October 1852

Match: Partial (No exact match found)

Invloed der gemeentewet op de invordering van plaatselijke belastingen

Match: Partial (No exact match found)

Is het mogelijk godsdienstlooze scholen op te rigten?

Match: Partial (No exact match found)

Is het niet beter Protestant dan Roomsch te zijn?

Match: Partial (No exact match found)

Is het Roomsche geloof het oudste, of het Protestantsche?

Match: Partial (No exact match found)

Korte schets der geschiedenis van het lager-onderwijs sedert 1825 tot heden

Match: Partial (No exact match found)

Kransje van edele daden, in dichtmaat geschetst

Match: Partial (No exact match found)

Levensschets van Rembrandt en dichtregelen bij de onthulling van zijn standbeeld

Match: Partial (No exact match found)

Lize-Seraing en Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

Memorie over den Indischen archipel, in opzigt tot de belangen van Nederland en Nederlandsch Indië

Match: Partial (No exact match found)

Mr. B. Wichers en ds. S. Blaupot ten Cate. : ziet toe wat gij doet!

Match: Partial (No exact match found)

Onze broodzetting nuttig, voordeelig, geoorloofd

Match: Partial (No exact match found)

'Op een grof blok past eenen groven beitel'. (oud Holl. spreuk)

Match: Partial (No exact match found)

Openbare brief aan den Edel Achtbaren Heer Mr. J. Heemskerk, Azn.

Match: Partial (No exact match found)

Over het beginsel van armverzorging door den Staat

Match: Partial (No exact match found)

Over het brood en verordeningen dienaangaande, met het een en ander wegens verbeteringen in het bedrijf der bakkers

Match: Partial (No exact match found)

Plan tot oprigting eener Drentsche Veen- en Kanaal-Maatschappij

Match: Partial (No exact match found)

Programma van het Rembrandts-feest

Match: Partial (No exact match found)

Prospectus

Match: Partial (No exact match found)

Rapport der commissie, benoemd tot het opmaken van een verslag aangaande de tentoonstelling der voorwerpen van nijverheid te Arnhem

Match: Partial (No exact match found)

Treurzang bij 't overlijden van H.M. de Koningin der Belgen

Match: Partial (No exact match found)

Verhandeling over de daglooners en bedeelden ten platten lande, in het kwartier Salland, provincie Overyssel

Match: Partial (No exact match found)

Verhandeling van mr. A. F. Sifflé over den oorsprong en de grenzen van het wettig gezag in den staat

Match: Partial (No exact match found)

Verslag van de Vereeniging ten behoeve der arbeidersklasse te Amsterdam en van hare verrigtingen gedurende de jaren ..

Match: Partial (No exact match found)

Vervolg op Java en de Javanen

Match: Partial (No exact match found)

Vervolg van den strijd van de matigheid tegen de afschaffing

Match: Partial (No exact match found)