Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1826]' returned 109 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Groningen's rouwklagt : van het jaar 1826

Match: Partial (No exact match found)

Tweetal gezangen by de feestviering van het verbeterd onderwys, op den 15 junij 1826

Match: Partial (No exact match found)

Belangrijke tijding eener godsdienstige opwekking in eenige gemeenten van de Gereformeerde Kerk in het noorden van Frankrijk

Match: Partial (No exact match found)

Over de Grieken

Match: Partial (No exact match found)

Aan vader Scharp, na den afloop van zijn laatste h. dienstwerk

Match: Partial (No exact match found)

Record details will be added later

Match: Partial (No exact match found)

Kerkelijke redevoering, gehouden ter viering van zijne vijftigjarige ambtsbediening, den 2den october 1825

Match: Partial (No exact match found)

Leerrede, ter inwijding der herbouwde Lutherse Nieuwe Kerk, op den 18den september 1826

Match: Partial (No exact match found)

Gezangen, ter gelegenheid der inwijding van de herbouwde Luthersche Nieuwe Kerk, te Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

Smeekschrift, ten behoeve der heidenen en Mahomedanen, gerigt aan alle christenen van Nederland

Match: Partial (No exact match found)

Iets over den tegenwoordigen oorlog in Portugal

Match: Partial (No exact match found)

Bedenkingen over de kadastrale werkzaamheden, anders gezegd, de opmaking en berekening van het zuiver inkomen der belastbare gebouwde en ongebouwde eigendommen

Match: Partial (No exact match found)

Waarschouwing voor dompers en ignorantijnen, tegen den Ultramontaan

Match: Partial (No exact match found)

Verzameling van gedichten, voor roomsch-katholieken

Match: Partial (No exact match found)

De geest der talmudische leer, of Toelichting tot den roman Levi en Sara

Match: Partial (No exact match found)

Het jubilé leerstellig en geschiedkundig voorgesteld

Match: Partial (No exact match found)

Leerrede, bij gelegenheid der inwijding van de nieuwe R.C. kerk te Dordrecht, op woensdag den 12den september 1826

Match: Partial (No exact match found)

Des Christens wettelijke strijd, of De ware belanden der Hervormde Kerk

Match: Partial (No exact match found)

Brief van J. Konijnenburg betreffende de recensiën zijner overzetting van de gewijde schriften des Nieuwen Verbonds

Match: Partial (No exact match found)

Des malédictions romaines

Match: Partial (No exact match found)

Des récompenses nationales

Match: Partial (No exact match found)

Welke gevolgen kan en zal de jongste overgang van een Protestansch vorst tot de Roomsch-Katholieke Kerk opleveren?

Match: Partial (No exact match found)

Het oude licht en het nieuwe licht in den godsdienst, met elkander vergeleken in eene briefwisseling tusschen vrienden uit den beschaafden stand

Match: Partial (No exact match found)

Elia bij de weduwvrouwe van Zarphath

Match: Partial (No exact match found)

A review of the English performances, which have taken place in Amsterdam, from the first to the twelveth inclusive

Match: Partial (No exact match found)

Lijkplegtigheid van den beroemden Franschen tooneelspeler Talma, te Parijs, 21 October 1826

Match: Partial (No exact match found)

Het gedrag van Jezus, ons een voorbeeld, om onderworpen en gelaten den weg des lijdens te bewandelen

Match: Partial (No exact match found)

Nieuwjaarswensch van Thomasvaar, op de bruiloft van Kloris en Roosje

Match: Partial (No exact match found)

Redevoering uitgesproken bij de inwijding van het Akademisch Paleis

Match: Partial (No exact match found)

Handhaving der Nederduitsche taal, of Iets over het Mechelsch jubelfeest (een wenk voor de Jesuiten)

Match: Partial (No exact match found)

Het vijfentwintigjarig bestaan van het Natuur- en Scheikundig Genootschap te Groningen, plegtig gevierd op den 1 maart 1826

Match: Partial (No exact match found)

Saemenspraak tusschen Seppe en Pier, twee boere jongens

Match: Partial (No exact match found)

Discours prononcé à la distribution solennelle des prix de l'Académie Royale de dessin, peinture, sculpture et architecture de Gand, le 21 Aout 1826

Match: Partial (No exact match found)

Redevoering ter aanprijzing van het begraven der lijken buiten de steden

Match: Partial (No exact match found)

Het begraven van lijken, binnen steden en dorpen

Match: Partial (No exact match found)

Discours sur le projet de loi pour subvenir aux besoins financiers des possessions d'outre-mer

Match: Partial (No exact match found)

Discours sur le projet de loi pour subvenir aux besoins financiers des possessions d'outre-mer

Match: Partial (No exact match found)

Over de Nederlandsche Handel-Maatschappij

Match: Partial (No exact match found)

De directie der Zuid-Hollandsche Maatschappij ter Redding van Schipbreukelingen, gevestigd te Rotterdam, aan allen, welke jaarlijks het hunne bijdragen, ... [etc.]

Match: Partial (No exact match found)

Het nut der koepokinënting (vaccine)

Match: Partial (No exact match found)

Het nut der koepokinënting (vaccine)

Match: Partial (No exact match found)

Fossa meridionalis, Belgarum regis Wilhelmi

Match: Partial (No exact match found)

Lieder der Freude, auf die frohe Geburtsfeyer S.M. Wilhelms, des Königs der Niederlanden

Match: Partial (No exact match found)

Proces-verbaal, ter requisitie van de policie

Match: Partial (No exact match found)

Mijnen wensch

Match: Partial (No exact match found)

Avis aux Belges, dédié à la société entière

Match: Partial (No exact match found)

Bijdrage tot de geschiedenis der thans in ons vaderland heerschende ziekte

Match: Partial (No exact match found)

Een woord aan de jongere Vriessche geneeskundigen, over de behandeling der thans in deze provincie heerschende ziekte

Match: Partial (No exact match found)

Aan Nederland

Match: Partial (No exact match found)

Gedachten over het doel en de instelling van het Collegium Philosophicum te Leuven

Match: Partial (No exact match found)