Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1841]' returned 130 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Het godsdienstig onderwijs der negerslaven en de bloei der kolonie Suriname in groot gevaar

Match: Partial (No exact match found)

Het Godsdienstig onderwijs in de lagere scholen, beschouwd in zijne noodzakelijkheid, grenzen, gang en middelen

Match: Partial (No exact match found)

's Lands behoudenis!

Match: Partial (No exact match found)

Het stemregt van de gouverneurs der provinciën als voorzitters in de vergaderingen van de Provinciale en Gedeputeerde Staten

Match: Partial (No exact match found)

De wettigheid van den maatregel omtrent de uitgestelde schuld gehandhaafd

Match: Partial (No exact match found)

Redevoering over de staatkunde hier te lande, na den Utrechtschen vrede

Match: Partial (No exact match found)

Het stemregt van de gouverneurs der provinciën als voorzitters van de provinciale en gedeputeerde staten

Match: Partial (No exact match found)

Belangen van Nederland en Nederlands Indië

Match: Partial (No exact match found)

Beschouwingen over de Algemeene Rekenkamer

Match: Partial (No exact match found)

Iets voor alle huisgezinnen

Match: Partial (No exact match found)

Bijdrage ter regeling van het beheer der dijk- en polder-besturen en van de conflicten van attributie

Match: Partial (No exact match found)

Not in Knuttel, Record details will be added later

Match: Partial (No exact match found)

Groen, novitius, vrijheid

Match: Partial (No exact match found)

Aanteekeningen op het boekske genaamd Groen, Novitius, Vrijheid

Match: Partial (No exact match found)

Beantwoording der vraag: kan men op goede gronden de herstelling der lijders van den geneesheer alléén verwachten?

Match: Partial (No exact match found)

Nijmegen, den 30 September 1841

Match: Partial (No exact match found)

Redevoering over de voordeelen eener wetenschappelijke beoefening van handwerken en kunsten

Match: Partial (No exact match found)

Iets over de vraag: of er voor iedere onteigening te algemeenen nutte eene afzonderlijke wet moet worden gevorderd?

Match: Partial (No exact match found)

Over het golvenstillend vermogen der olie

Match: Partial (No exact match found)

Leidraad voor armbesturen, inzonderheid voor diakenen, tot aanwijzing van het gebruik der wetten en besluiten, betrekkelijk het armwezen

Match: Partial (No exact match found)

Lettre d'un des chasseurs-volontaires de Leyden en 1830

Match: Partial (No exact match found)

Wie was Willem de Eerste, en wat is ons vaderland aan hem verschuldigd?

Match: Partial (No exact match found)

Lettre à Guillaume Ier, Roi des Pays-Bas, écrite en 1838

Match: Partial (No exact match found)

Antwoord op de uitboezeming van A. van der Hoop, Jr.

Match: Partial (No exact match found)

Record details will be added later

Match: Partial (No exact match found)

Relation du voyage de Sa Majesté Guillaume II, roi des Pays-Bas ...

Match: Partial (No exact match found)

Nu schudt het marmren grafgesticht voor d'eersten Willem opgerigt ...

Match: Partial (No exact match found)

Vaarwel aan den geëerbiedigden Koning en Hoogstdeszelfs verhevene Gemalinne

Match: Partial (No exact match found)

De Amsterdamsche stads-schouwburg in 1841

Match: Partial (No exact match found)