Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1849]' returned 279 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Bijdrage tot de geschiedenis van het onderwijs in Nederland sedert 1825

Match: Partial (No exact match found)

Euphronimus, of: Neêrlands lager onderwijs naar de grondwet en het gezond verstand

Match: Partial (No exact match found)

Het middelbaar en lager onderwijs

Match: Partial (No exact match found)

Brief uit Batavia over de Delftsche school en andere belangrijke zaken

Match: Partial (No exact match found)

De bezorgdheid omtrent het voortdurend bestaan der Delftsche akademie

Match: Partial (No exact match found)

Is er voordeel in het staats-examen?

Match: Partial (No exact match found)

Is bezuiniging op het onderwijs, vooral door opheffing eener hoogeschool, aan te raden?

Match: Partial (No exact match found)

Het Staats-examen

Match: Partial (No exact match found)

Beginselen en vereischten eener wet op het armwezen

Match: Partial (No exact match found)

Gedachten over armoede, hare oorzaken en voorbehoedingsmiddelen,...

Match: Partial (No exact match found)

De volksopvoeding en armverzorging, beschouwd als het zekere redmiddel in den financielen toestand des vaderlands

Match: Partial (No exact match found)

Gedachten over de noodzakelijkheid en nuttigheid van een algemeen armbestuur

Match: Partial (No exact match found)

De koepok-inenting

Match: Partial (No exact match found)

Een woord over de cholera

Match: Partial (No exact match found)

Eene epidemie op Java, en de cholera in Nederland

Match: Partial (No exact match found)

Aan de leden der Tweede Kamer der Staten-Generaal

Match: Partial (No exact match found)

Beoordeeling van het werk: 'de krijgsbedrijven tegen Balie in 1848' door den luitenant-kolonel J. van Swieten

Match: Partial (No exact match found)

Beschouwingen over ons defensie-stelsel, ...

Match: Partial (No exact match found)

Lof van den oorlog, of wederlegging van de leerstellingen der vrienden van den vrede

Match: Partial (No exact match found)

De toestand der Hollandsche kolonisatie in den staat Michigan, Noord-Amerika in het begin van het jaar 1849

Match: Partial (No exact match found)

Eerste verslag van den Staat en de verrigtingen van het Asyl Steenbeek

Match: Partial (No exact match found)

Onze banken van leening

Match: Partial (No exact match found)

Notice sur les colonies agricoles de la Société néerlandaise de bienfaisance

Match: Partial (No exact match found)

Landhuishoudelijke luchtkasteelen in Nederland

Match: Partial (No exact match found)

Voorstel en ontwerp tot het oprigten van Nederlandsche matrozeninstituten

Match: Partial (No exact match found)

Bede gerigt tot de Hooge Regering onzes lands, ter zake van het Koninklijk Instituut voor de Marine te Medemblik

Match: Partial (No exact match found)

Twee memoriën, betrekkelijk het Koninklijk Instituut voor de Marine

Match: Partial (No exact match found)

Record details will be added later

Match: Partial (No exact match found)

Gewetensdwang

Match: Partial (No exact match found)

Hoe een Nederlandsch ministerie over eeden denkt

Match: Partial (No exact match found)

Iets over koloniale aangelegenheden

Match: Partial (No exact match found)

Moet Nederlandsch Oost-Indië in N.O.I. autocratisch of constitutioneel geregeerd worden?

Match: Partial (No exact match found)

Vervolg op Eenige beschouwingen over koloniale aangelegenheden

Match: Partial (No exact match found)

Bijdrage tot de kennis der Nederlandsche Oost-Indische bezittingen

Match: Partial (No exact match found)

Beschouwing van de 'Aïssa' door Mr. G. G. Kool

Match: Partial (No exact match found)

Boudewijn en De Tijd

Match: Partial (No exact match found)

De tolquestie van het Zwolsche Diep

Match: Partial (No exact match found)

Nadere beschouwingen over de noodzakelijkheid tot den aanleg van een kanaal van uitwatering, van Grave naar de Oude Maas, in Noordbrabant

Match: Partial (No exact match found)

Not in Knuttel, Record details will be added later

Match: Partial (No exact match found)

Bedenkingen tegen de nota van Mr. B. W. A. E. Sloet tot Oldhuis ... over den verkoop van gronden op Java

Match: Partial (No exact match found)

Een onpartijdig woord uit Indië, betrekkelijk de gebeurtenis van den 22 Mei 1848 te Batavia

Match: Partial (No exact match found)

Het inlandsche kind in Oost-Indië, en iets over den Javaan

Match: Partial (No exact match found)

Nadenken over- en behandeling van het 'Iets over koloniale aangelegenheden', van P. van Swieten

Match: Partial (No exact match found)

Iets over koloniale aangelegenheden

Match: Partial (No exact match found)

Beschouwingen betreffende de vrijverklaring der slaven in de kolonie Suriname

Match: Partial (No exact match found)

De overeenkomst van den Minister van Koloniën met de Nederlandsche Handel-Maatschappij beoordeeld

Match: Partial (No exact match found)

Nog een vlugtige blik op den strijd van Dordrecht tegen Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

Iets over de vrachtvaart op Neêrlands Oost-Indië, ten dienste van den staat

Match: Partial (No exact match found)

Over grondeigendom en landverkoop op Java

Match: Partial (No exact match found)

Bedenkingen tegen de mededeeling van den Minister van Koloniën aan de Tweede Kamer der Staten Generaal, omtrent den verkoop van landen op Java

Match: Partial (No exact match found)

Woorden van koning Willem II aan zijn volk

Match: Partial (No exact match found)

Geen nood! al is de koning dood

Match: Partial (No exact match found)

Kerkelijke rede ter gedachtenis van Zijne Majesteit Willem den Tweeden, Koning der Nederlanden, overleden den 17 Maart 1849

Match: Partial (No exact match found)

Dichtregelen, behelzende een dankgebed voor vorst en vaderland

Match: Partial (No exact match found)

De gesneuvelden op het eiland Bali godsdienstig herdacht in eene leerrede, naar aanleiding van II Sam I

Match: Partial (No exact match found)

Balie

Match: Partial (No exact match found)

Dit deden onze vaderen in de vorige eeuw aan het volksonderrigt op Ceylon

Match: Partial (No exact match found)

Bij 's konings dood

Match: Partial (No exact match found)

Lijk-cypressen bij het overlijden van Z.M. Willem II

Match: Partial (No exact match found)

Uitboezeming bij den dood van Willem II 17 Maart 1849

Match: Partial (No exact match found)

De dood des Konings

Match: Partial (No exact match found)

De dood des Konings

Match: Partial (No exact match found)

Hulde der nagedachtnis van Z.M. Koning Willem II gewijd!

Match: Partial (No exact match found)

Des konings lijk bij Geertruidenberg

Match: Partial (No exact match found)

4 April 1849, of Wat leerde ons de dag der begrafenis van wijlen Z. M. Koning Willem II?

Match: Partial (No exact match found)

Aan Hare Majesteit de Koningin-Weduwe, in Maart 1849

Match: Partial (No exact match found)

Naar Tilburg

Match: Partial (No exact match found)

Hommage à la memoire de Guillaume II ...

Match: Partial (No exact match found)

Aan H.M. de Koninginne-weduwe

Match: Partial (No exact match found)

Een nederig bloempje, gestrooid op het graf van wijlen Zijne Majesteit Willem den Tweede

Match: Partial (No exact match found)

Uitboezeming bij den dood van Willem II 17 Maart 1849

Match: Partial (No exact match found)

Lauwren en cypressen gestrengeld om het beeld van Willem II

Match: Partial (No exact match found)

Een blik in het leven van Koning Willem II

Match: Partial (No exact match found)

Hulde aan de nagedachtenis van Z.M. Willem den Tweeden

Match: Partial (No exact match found)

Soestdijk

Match: Partial (No exact match found)

Rouw en trouw

Match: Partial (No exact match found)