Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Groningen]' returned 1,171 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Groningens rust, geboren uit onrust

Match: Partial (No exact match found)

Lier-zang, ter geboorte van Willem de Vde.

Match: Partial (No exact match found)

Een aandenken aan mijnen overleden vader. : Kerkelijke toespraak ..

Match: Partial (No exact match found)

De voordeelen der geprojecteerde inpoldering van een gedeelte der Lauwerzee

Match: Partial (No exact match found)

Antwoord aan den heer B.C. Heskamp ... : naar aanleiding van zijn eerw. 'open brief'

Match: Partial (No exact match found)

Kransje van edele daden, in dichtmaat geschetst

Match: Partial (No exact match found)

Reuenie en academiefeest : schetsen en mededeelingen

Match: Partial (No exact match found)

't Licht in de duysternisse der stadt Groningen : jubel-jaers-praedicatie ...

Match: Partial (No exact match found)

Borgemeesteren ende raedt in Groningen ... gedaen Groningae iovis den 17 octob. 1639

Match: Partial (No exact match found)

Borgemeesteren ende raedt in Groningen ... gedaen Groningae saturni den 14 decemb. 1639

Match: Partial (No exact match found)

Summair debat bij burgemeesteren ende raedt, ..

Match: Partial (No exact match found)

Na Stratingh's begrafenis

Match: Partial (No exact match found)

De wijsheid die van boven is, voorgesteld en aangeprezen in eene leerrede, over Jacobus III: 17,18

Match: Partial (No exact match found)

Aanmerkingen van een roomsch-katholijk priester over den heiligen rok te Trier

Match: Partial (No exact match found)

De ontworpene kanalisatie van Drenthe uit het ware oogpunt beschouwd enin hare waarde geschetst

Match: Partial (No exact match found)

J. F. Beins, de schoolmonarch in een waterdoctor gemetamorphoseerd

Match: Partial (No exact match found)

Waarheid en regtvaardigheid : ontwikkeld in een paar bladzijden over een onderwerp van den dag

Match: Partial (No exact match found)

Aan de Protestanten en Katholieken in Nederland : een woord ter zake van het Duitsch-Katholicismus

Match: Partial (No exact match found)

Het belang der volksopvoeding : in een voorbeeld uit de geschiedenis onzer eeuw

Match: Partial (No exact match found)

Herinneringen aan lief en leed, voor en gedurende het huwelijk van J. Oomkens J. zoon en S. Stheeman

Match: Partial (No exact match found)

Philalethes aan Vindex Patriæ, wegens den Brief van een rentenier aan een heer van de regeering. Over het stadhouderlyk bewindt

Match: Partial (No exact match found)

Hemelsche trompet morgenwecker, ofte Comeet met een langebaert erschenen anno 1618. in novembri ende decembri.

Match: Partial (No exact match found)

Inwijding van de nieuwe kerk der Doopsgezinde Gemeente te Mensingaweer, op den 4. van grasmaand 1819

Match: Partial (No exact match found)

Vrijmoedige gedachten over het werkje: De eerste oordeelsdag als aanstaande voorgesteld

Match: Partial (No exact match found)

Het betamelijke en belangrijke der christelijke voorbidding voor den koning, eene leerrede van 1 Timoth. II, 1-3

Match: Partial (No exact match found)

Gedachten over de Maatschappij van Weldadigheid

Match: Partial (No exact match found)

Lijkfeest, ter vereerende nagedachtenis van August von Kotzebue

Match: Partial (No exact match found)

Leidraad voor armbesturen, inzonderheid voor diakenen, tot aanwijzing van het gebruik der wetten en besluiten, betrekkelijk het armwezen

Match: Partial (No exact match found)