Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Subject: History (Netherlands) - Period documents - Poetry]' returned 1,080 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

De patriot, lierzang

Match: Partial (No exact match found)

Zang der vrije Batavieren

Match: Partial (No exact match found)

Nieuws. t'Geusen-rov-mael, |en Fransche-covrante

Match: Partial (No exact match found)

[Gedicht ter gelegenheid van de beëindiging van de oefeningen van de vrijkorpsen van Voorschoten, Veur en 's-Gravenhage].

Match: Partial (No exact match found)

Aen Nederland: bij het houden van den algemeenen dank- vast- en bededag, op den XXVIIsten van grasmaend MDCCLXXXV.

Match: Partial (No exact match found)

Bemoediging aan Nederland, bij den aanvang van het jaar MDCCLXXXV.

Match: Partial (No exact match found)

Ter onsterffelyke gedachtenis van den doorluchtigen vorst Henrik Kasimir erfstadthouder van Vrieslant.

Match: Partial (No exact match found)

Lof- |en eerekrans, gevlogten om het hoofd van den laaggebooren heer Arij Broedertjespan

Match: Partial (No exact match found)

Opwekking tot de wapen-oeffening aan de burger-schutterij te Groningen.

Match: Partial (No exact match found)

Vaerwel |van de Hollandsche tuinmaegd, aen den hertog van Wolffenbuttel

Match: Partial (No exact match found)

Louis, hertog van Brunswyk Wolfenbuttel, aan zyn overgebleven vrienden [...] in Nederland: tweederley afscheid-groeten, by deszelfs vertrek uit 'sHertogenbosch

Match: Partial (No exact match found)

Op het vertrek van den regt opgaande beer, heere van Wolfs-land

Match: Partial (No exact match found)

De heldendaden van Neêrlands admiraal generaal &c. &c. &c. In twaalf zangen.

Match: Partial (No exact match found)

De heldendaden van Neêrlands admiraal generaal &c. &c. &c. In twaalf zangen.

Match: Partial (No exact match found)

Batavische lierzang; onder de zinspreuk: Secrêt &fidêle

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak aan Willem den Vyfden, Neerlands erfstadhouder

Match: Partial (No exact match found)

Kermis-brief |aan bestemoer. Met een aantwoorde op bestemoers klachte

Match: Partial (No exact match found)

Kermis-brief |aan bestemoer. Met een aantwoorde op bestemoers klachte

Match: Partial (No exact match found)

De kinderagtige daden van eenen admiraal generaal; in zes zangen.

Match: Partial (No exact match found)

't Vragende Amsteldam, aan de vereenighde Provintien

Match: Partial (No exact match found)

Olipodrigo ofte Mengelmoes

Match: Partial (No exact match found)

't Vragende Amsteldam, aan de vereenigde Provintien

Match: Partial (No exact match found)

Ter twaalfde verjaaring van den erf-prins Willem Fredrik.

Match: Partial (No exact match found)

Den vier-en-twintigste van oogstmaand, 1784.

Match: Partial (No exact match found)

'tHollandts |rommelzootje, vertoonende de gantsche ghelegentheyd van het benaudt, ontzet, en gewapent Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

't Hollandts rommelzootje, vertoonende de gantsche gelegentheyd van het benaaudt, ontzet, en gewapent Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

Het in-sierlijck af-scheydt van den ed: heer Adriaen Paevvv.

Match: Partial (No exact match found)

Caille la boco, ofte Mvyl-bandt, over de zege van Schenckeschans.

Match: Partial (No exact match found)

Caille la boco, ofte Mvyl-bandt, over de zege van Schenckeschans.

Match: Partial (No exact match found)

Schets van Nederlands rampen door de overstroming der dijken veroorzaakt, in lente-maand dezes jaars.

Match: Partial (No exact match found)

Aan Catharina Mulders, anders Kaat Mossel

Match: Partial (No exact match found)

Lof-digt ter eeren van de liefhebbers der waapen-handel tot Amsterdam.

Match: Partial (No exact match found)

Aan den wel-edelen gestrengen heere mr. Johan Geelvinck

Match: Partial (No exact match found)

Lierzang voor Nederland

Match: Partial (No exact match found)

Aan Godt.

Match: Partial (No exact match found)

Bede. En God weet het! Twee dichtstukjes

Match: Partial (No exact match found)

Aan de vrye Batavieren

Match: Partial (No exact match found)

Aan den wel-edelen gestrengen heer mr. P. J. Marcus [...] oud-schepen der stad Leyden bij deszelfs beëdiging als hoofd-schout.

Match: Partial (No exact match found)

De klagende tuinman van de vacante hofstede

Match: Partial (No exact match found)

Aan den welëdelen grootächtbaaren heere [...] Henrik Hooft, Daniëlsz.

Match: Partial (No exact match found)

De vacante hofstede, of De verwaande tuinman

Match: Partial (No exact match found)

Aan de Nederlandsche vryheid, ter gelegenheid van het afsterven van [...] Johan Derk, baron van der Capellen tot den Poll.

Match: Partial (No exact match found)

De vryheid |aan het graf van [...] Johan Derk van de Capellen tot den Pol

Match: Partial (No exact match found)

Zelandus, bij den dood van Johan Derk, baron van der Capellen tot den Pol

Match: Partial (No exact match found)

Oratie tot lof van sijn hoogheyt, Fredric Henric [...] aengaende de veroveringhe vande gheweldige stadt Breda.

Match: Partial (No exact match found)

Vrevgde-sangh over de treffelijcke over-vvinninge van de stercke stadt Breda.

Match: Partial (No exact match found)

'tLof van Orangien, behelsende in kort alle de voornaemste daden van de doorluchtige princen van Orangien.

Match: Partial (No exact match found)

Groningens water-nood, voorgevallen. Den 22 november [...] 1686.

Match: Partial (No exact match found)

Oranje in't hart. Of de gestoorde vryheydt, dubbelt beantwoort

Match: Partial (No exact match found)

Oranje in't hart, of de gestoorde vryheydt, dubbelt beantwoort

Match: Partial (No exact match found)

Het raadhuis.

Match: Partial (No exact match found)

Fabel van de abdisse Campersteur.

Match: Partial (No exact match found)

Ronde waerheydt, in t'midden der leugenen.

Match: Partial (No exact match found)

Ronde waerheyt, in't midden der leugenen.

Match: Partial (No exact match found)

Maeghd van Groningen vervattende de oorloog in Nederland in't jaer 1672.

Match: Partial (No exact match found)

Een cleyn poetelick tractaet, betreffende des vreeds en oorloghs vruchten.

Match: Partial (No exact match found)

Echo ofte galm, dat is: Vveder-klinckende gedichte van de teghenwoordighe vredehandelinghe.

Match: Partial (No exact match found)

Echo ofte galm, dat is Vveder-klinckende gedichte van de teghenwoordighe vredehandelinghe.

Match: Partial (No exact match found)

Het testament vande oorloghe.

Match: Partial (No exact match found)

Het testament vande oorloghe.

Match: Partial (No exact match found)

Het testament vande oorloghe.

Match: Partial (No exact match found)

Het testament vande oorloghe.

Match: Partial (No exact match found)

Verhael vande occasie en̄ oorsaeck waer door de Nederlanden gecomen zijn aenden vreede handel.

Match: Partial (No exact match found)

Verhael vande occasie en̄ oorsaeck waer door de Nederlanden gecomen zijn aenden vreede handel.

Match: Partial (No exact match found)

Dees |wonder-maer end' prophetsije wis, door 'sgeests gesicht, gebooren is

Match: Partial (No exact match found)

Dees |wonder-maer end' prophetsije wis, door 'sgeests gesicht, gebooren is

Match: Partial (No exact match found)

Droomghedicht.

Match: Partial (No exact match found)

Van |den spinnekop ende t'bieken ofte Droom-ghedicht

Match: Partial (No exact match found)

Van |den spinnekop ende t'bieken ofte Droom-ghedicht

Match: Partial (No exact match found)

Van |den spinnekop ende t'bieken ofte Droom-ghedicht

Match: Partial (No exact match found)

t'Vertoig |der Zeeuscher nymphen, aende onverwinnelicke Nassausche helden

Match: Partial (No exact match found)