Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Leiden]' returned 1,095 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Rabies rabidi rabi. Anders Rabbelary van de rabbelende P. Rabus.

Match: Partial (No exact match found)

Bellona vluchtende voor de algemeene vreede.

Match: Partial (No exact match found)

Aan mijne brave landslieden, na het mislukte oproer van den 3. april 1784.

Match: Partial (No exact match found)

Publicatie

Match: Partial (No exact match found)

De vrijheid aan Nederlands gewaapende burgeren, en in't bijzonder aan het exercitiegenootschap.

Match: Partial (No exact match found)

Gidions verkiezing, ter verlossinge van Israël uit de handen der Midianiten

Match: Partial (No exact match found)

Beschrijvinghe, des machtigen heyrtochts uyt Hollandt nae Vlanderen, gedaen by de hoogm. heeren Staten Generael.

Match: Partial (No exact match found)

De bloedige ende strenge belegeringhe der stadt Oostende, in Vlaenderen.

Match: Partial (No exact match found)

Christelijke opwekking tot heldenmoed

Match: Partial (No exact match found)

Leerrede ter aanbeveling van en deelneming aan een, hier te lande, op te rigten Nederlandsch Bijbelgenootschap

Match: Partial (No exact match found)

Cantate toegewijd aan de terugkomst van onzen geliefden vorst, en de herstelling van vaderland en vrijheid

Match: Partial (No exact match found)

By |de koninck.

Match: Partial (No exact match found)

Belegheringhe der stadt Antwerpen, by den prince van Parma [...] in den jaere 1584.

Match: Partial (No exact match found)

Een ghedenck-boeck, het welck ons leert aen al het quaet en den grooten moetwil van de Spaingnaerden [...] te ghedencken.

Match: Partial (No exact match found)

Een bewys dat beter is eenen goeden crijgh, dan eenen gheveynsden peys.

Match: Partial (No exact match found)

Eenige aanmerkingen van de wevers op het gedicht: De vaderlander

Match: Partial (No exact match found)

De vaderlander

Match: Partial (No exact match found)

Consejo Espan︣olesco dat is, Den Secreten Raet van Spaengnien

Match: Partial (No exact match found)

Toets voor het onderzoek van Groot-Brittanniens gedrag, ten opzigte van Holland: zedert de opkomste der Republique.

Match: Partial (No exact match found)

Academische lijk-reede, oover de doot van [...] Jacob Trigland.

Match: Partial (No exact match found)

Journael |ofte vvaerachtige beschrijvinge van al het gene datter voor-ghevallen is op het eylandt Mavritivs in Groenlandt.

Match: Partial (No exact match found)

Zang der vrije Batavieren

Match: Partial (No exact match found)

Bedenkingen over het oorsprongelyk berusten der oppermacht by het volk

Match: Partial (No exact match found)

Aen Nederland: bij het houden van den algemeenen dank- vast- en bededag, op den XXVIIsten van grasmaend MDCCLXXXV.

Match: Partial (No exact match found)

Over het godsbegrip van Krause

Match: Partial (No exact match found)

Het geloof, de eenige weg tot de waarheid

Match: Partial (No exact match found)

Bemoediging aan Nederland, bij den aanvang van het jaar MDCCLXXXV.

Match: Partial (No exact match found)

Brief aan den heer Mr. C. A. den Tex, over de graanwet

Match: Partial (No exact match found)

Tweede iets voor Leyden : (Dienende tot een vervolg op het eerste)

Match: Partial (No exact match found)

Het Placet en de regering

Match: Partial (No exact match found)

Authentique bylagen tot de gebeurenissen van den 12. junij 1798

Match: Partial (No exact match found)

Stukken, betreffende de beschuldiging tegen de leer en de beroeping van Ds. A. Rutgers van der Loeff

Match: Partial (No exact match found)

Vrijheid, gelijkheid, broederschap

Match: Partial (No exact match found)

Proeve van navolging

Match: Partial (No exact match found)

De Batavier

Match: Partial (No exact match found)

De geestelijken en het nieuw ontwerp van Grondwet of beoordeling van Art. 86

Match: Partial (No exact match found)

Aan Nederland, in Maart 1848

Match: Partial (No exact match found)

Aan den wel-edelen gestrengen heer mr. P. J. Marcus [...] oud-schepen der stad Leyden bij deszelfs beëdiging als hoofd-schout.

Match: Partial (No exact match found)

Over stemregt en verkiezingen

Match: Partial (No exact match found)

Bijdrage tot de herziening der grondwet

Match: Partial (No exact match found)

Kiezers-handboek

Match: Partial (No exact match found)

Een woord in het belang van Europa, bij het voorstel der scheiding tusschen Belgie en Holland

Match: Partial (No exact match found)

Over de erkentenis der onafhankelijkheid van België, 31 december

Match: Partial (No exact match found)

Janus : 1747-1787

Match: Partial (No exact match found)

Wenken, herinneringen en aanteekeningen uit de dagen van Nederlands herstelling

Match: Partial (No exact match found)

Een woord aan mijne landgenooten

Match: Partial (No exact match found)