Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Groningen]' returned 1,171 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Veld-zang, op de geboorte van Anna [...] princesse van Orange en Nassau.

Match: Partial (No exact match found)

Ontwerp over't aangenomen gevoelen der kerk en dat van [...] professor Roe

Match: Partial (No exact match found)

Korte verklaringe van het gelove der algemeene kercke aengaende de geboorte des Soons, ende de tydelicke dood der gelovige.

Match: Partial (No exact match found)

Ontwerp over't aangenomen gevoelen der kerk en dat van den heer professor Roe

Match: Partial (No exact match found)

Bij het overlijden van mijnen waardigen ambtgenoot en voormaligen beminden leermeester den hoogleeraar A.J. Duymaer van Twist

Match: Partial (No exact match found)

Nederlandsch volkslied in deze dagen van binnenlandsche beroerten

Match: Partial (No exact match found)

Gedachten van Jan de Schreeuwer over het hooger onderwijs

Match: Partial (No exact match found)

Nog twee brieven, het onderwijs en bijzonder ook de leerwijze van den heer Jacotot betreffende

Match: Partial (No exact match found)

Dichtregelen, uitgesproken op het verjaringsfeest van H.M. de Koningin, plegtig te Groningen gevierd den 19 november 1827

Match: Partial (No exact match found)

Redevoering over de schoolwet van den 3 april 1806, vergeleken met de schoolverordeningen van andere landen

Match: Partial (No exact match found)

De strijd der oproerige Brabanders tegen Nederland

Match: Partial (No exact match found)

De emancipatie der slaven in Neerlands-Indië

Match: Partial (No exact match found)

Aan Neerlands krijgslieden, in november 1830

Match: Partial (No exact match found)

Verzoekschrift betrekkelijk het lager onderwijs, ingezonden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Match: Partial (No exact match found)

P. van Limburg Brouwer vooral in zijnen jeugdigen leeftijd geschetst

Match: Partial (No exact match found)

Doornkransje, gevlochten ter eere van ...

Match: Partial (No exact match found)

Gedachten over de natuur en behandeling der ziekte, welke, gedurende de jaren 1826-1828, te Groningen geheerscht heeft

Match: Partial (No exact match found)

Schutters-lied, in 1830

Match: Partial (No exact match found)

De berigten omtrent het onderscheidend karakter der Groningsche godgeleerde school van Mr. I. Da Costa toegelicht door P. Hofstede de Groot

Match: Partial (No exact match found)

De Munstersche vrede

Match: Partial (No exact match found)

Afscheidsrede, gehouden te Batavia in de Willemskerk den 6 Aug. 1848

Match: Partial (No exact match found)

Een kort krijgslied, om door Groningens uittrekkende schutters gezongen te kunnen worden

Match: Partial (No exact match found)

Dichtregelen bij de inwijding van het nieuwe Akademiegebouw te Groningen op den 25 september 1850

Match: Partial (No exact match found)

Een kort krijgslied voor Groningens uittrekkende studenten

Match: Partial (No exact match found)

Krijgslied voor Groningens vrijwillig uittrekkende studenten

Match: Partial (No exact match found)

Afscheidslied voor de Groningsche en Franeker studenten, (bij hun vertrek naar het leger)

Match: Partial (No exact match found)

Lied voor de uittrekkende Groningsche studenten

Match: Partial (No exact match found)

Redevoering ter viering van den vijfentwintigsten verjaardag van de eerste bemoeijingen van den Staat met het lager onderwijs

Match: Partial (No exact match found)

De vrolijke kruisdrager

Match: Partial (No exact match found)

Eeuw-rede, gehouden te Kollum den 31 october 1824

Match: Partial (No exact match found)

Beschouwing der algemeene rampen, veroorzaakt door den storm en hoogen watervloed van den 4 en 5 februarij 1825

Match: Partial (No exact match found)