Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Groningen]' returned 1,171 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Rouwklagt aan Overijssel, den 4den en 5den februarij toegezongen

Match: Partial (No exact match found)

Uitboezeming bij de komst van Zijne Majesteit onzen geëerbiedigden koning, binnen Groningen, den 21sten julij 1830

Match: Partial (No exact match found)

Feestrede, uitgesproken op den eersten Julij 1830 in de Nieuwe Kerk te Groningen ...

Match: Partial (No exact match found)

Nog een blik op het Nederlandsch volkskarakter in deze dagen, 17 Augustus 1831

Match: Partial (No exact match found)

Kerkelijke redevoering, gehouden ter viering van zijne vijftigjarige ambtsbediening, den 2den october 1825

Match: Partial (No exact match found)

Het vijfentwintigjarig bestaan van het Natuur- en Scheikundig Genootschap te Groningen, plegtig gevierd op den 1 maart 1826

Match: Partial (No exact match found)

Jacobus Spinnewiel in de Engelse rotteval

Match: Partial (No exact match found)

Nagedachtenis aan ... Johannes Mulder, in leven predikant te Groningen, overleden den 28 maart 1832

Match: Partial (No exact match found)

Leerrede over Handelingen XX

Match: Partial (No exact match found)

Het Bisdom van Groningen

Match: Partial (No exact match found)

De invoering van de bisschoppelijke hiërarchie door den Paus in Nederland, aan staatsregt en grondwet

Match: Partial (No exact match found)

Lierzang op het nieuwe orgel in de Ahakerke te Groningen,

Match: Partial (No exact match found)

Het eigenaardige der Roomsch-Catholieke en der Protestantsche kerk

Match: Partial (No exact match found)

Pleitrede van E. Meeter, uitgesproken voor het Provinciale Geregtshof van Groningen, op den 14 october 1840

Match: Partial (No exact match found)

De onverwachte courier

Match: Partial (No exact match found)

Verdediging der leerwijze gevolgd op het Instituut voor doofstommen te Groningen

Match: Partial (No exact match found)

Jezus, een voorbeeld in goed doen

Match: Partial (No exact match found)

Het bestuur over de zorg voor armen en verwaarloosden

Match: Partial (No exact match found)

Het kerkhof buiten de Heer-poort te Groningen, of vlugtige wijsgeerige ... beschouwingen van hetzelve ...

Match: Partial (No exact match found)

Brieven over de tegenwoordige verdeeldheden en bewegingen in de Hervormde Kerk

Match: Partial (No exact match found)