Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1794]' returned 211 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Iets aan Neêrlands ingezetenen, over het houden der bedestonden

Match: Partial (No exact match found)

Gedachten, op den 26sten maart of den biddag van't jaar 1794

Match: Partial (No exact match found)

De Staaten van Holland en Westvriesland

Match: Partial (No exact match found)

De voordeelen van den oorlog en de gevaaren van de vreeden, in het tegenswoordige tydsgewrigt. Leerreeden [...] over psalm XCIV: 12-23.

Match: Partial (No exact match found)

's Hage den 28 Mey 1794

Match: Partial (No exact match found)

Authenticq bericht uit het leeger der Geallieerden aan de Sambre

Match: Partial (No exact match found)

Relaas van het voorgevallene by de armée van den staat

Match: Partial (No exact match found)

[Bericht van het opeisen van de vesting Sluis door de Fransen

Match: Partial (No exact match found)

'Hage den 5 July 1794

Match: Partial (No exact match found)

Voorloopige |relatie van de actie by Fleurus voorgevallen den 26 juny 1794

Match: Partial (No exact match found)

's Hage den 18 Juny 1794

Match: Partial (No exact match found)

's Hage den 18 Juny 1794

Match: Partial (No exact match found)

Capitulatie van Phillippine

Match: Partial (No exact match found)

Bulletin van de Armée van den staat

Match: Partial (No exact match found)

Bulletin.

Match: Partial (No exact match found)

Nader bulletin.

Match: Partial (No exact match found)

Bulletin

Match: Partial (No exact match found)

Bulletin.

Match: Partial (No exact match found)

Bedenkingen over den aanstaanden veldtogt tegens Frankrijk

Match: Partial (No exact match found)

De zingende landzaat; geworven in de herfst van den jaare 1794

Match: Partial (No exact match found)

Verhandeling, over de vraag: welke is de waare oorzaak van den tegenwoordigen oorlog?

Match: Partial (No exact match found)

De vaderlandsche |schildwacht

Match: Partial (No exact match found)

Op Cosciosko en zijn landgenooten

Match: Partial (No exact match found)

Gebed en Formulier van het H. Avondmaal, ten gebruike van de Protestantsche Kerk te Parys,

Match: Partial (No exact match found)

Extract uit een' brief van Nymegen, van den 12. november 1794

Match: Partial (No exact match found)

[Verklaring van Hendrik Frans van Winter dat hij om gezondheidsredenen ontslag neemt als lid van de vroedschap van Leiden

Match: Partial (No exact match found)

Aan den lasteraar van mr. Johan Luzac, thans rector magnificus van Hollands hooge schoole te Leyden.

Match: Partial (No exact match found)

Aan den lasteraar van mr. Johan Luzac, thans rector magnificus van Hollands hooge schoole, te Leyden.

Match: Partial (No exact match found)

De onschuld vermoord en den moordenaar losgelaaten

Match: Partial (No exact match found)

Verhaal van het gebeurde tusschen den heere S. van Schaak, med. stud. en den heere L.E. van de Graaff, major.

Match: Partial (No exact match found)

Onzijdig verhaal wegens de belegering van 'sHertogenbosch door de Franschen.

Match: Partial (No exact match found)

Verhaal van het gebeurde tusschen den heere S. van Schaak, med. stud. en den heere L.E. van de Graaff, major.

Match: Partial (No exact match found)

Aan een' moordenaar

Match: Partial (No exact match found)

Junius Batavus aan den gewezen burgemeester [...] der stad Leiden, Pieter Jan Marcus

Match: Partial (No exact match found)

[Verklaring van Pieter Jan Marcus over zijn redenen om ontslag te nemen als burgemeester van Leiden

Match: Partial (No exact match found)

Aan mijne mede-studenten, bij den ontijdigen dood van onzen geliefden mede-broeder, Samuel van Schaak

Match: Partial (No exact match found)

Notificatie. Burgemeesteren en regeerders der stad Amsterdam enz

Match: Partial (No exact match found)

Den XVII |october MDCCLXXXXIV, een woord op zyn pas

Match: Partial (No exact match found)

Acte |van berouw, voor de requestranten van den 14 october 1794

Match: Partial (No exact match found)

Grafschrift voor den burgervader Hendrik Hooft Danielsz

Match: Partial (No exact match found)

Bericht van Jan Krol [...] thans schoolmeester binnen de stad Dordrecht: aan het publicq

Match: Partial (No exact match found)

Bericht van Jan Krol [...] thans schoolmeester binnen de stad Dordrecht: aan het publicq

Match: Partial (No exact match found)

Memorie aan hun edel mogenden, de heeren Staaten van Groningen en Ommelanden.

Match: Partial (No exact match found)

Bij het graf van Pieter Nieuwland

Match: Partial (No exact match found)

Iets ter nagedachtenis van Pieter Nieuwland.

Match: Partial (No exact match found)

Welmeendende |en hartgrondige raad, aan alle ingezetenen van Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

Notificatie. Burgemeesteren en regeerders der stad Amsterdam enz

Match: Partial (No exact match found)