Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Groningen]' returned 1,171 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Leidraad voor armbesturen, inzonderheid voor diakenen, tot aanwijzing van het gebruik der wetten en besluiten, betrekkelijk het armwezen

Match: Partial (No exact match found)

Iets betrekkelijk de bekeering van de inboorlingen op het eiland Java

Match: Partial (No exact match found)

Feest-zang bij de eerste verjaring der overwinning van Waterloo

Match: Partial (No exact match found)

De dood van vader Blau

Match: Partial (No exact match found)

Leidraad voor armbesturen, inzonderheid voor diakenen, tot aanwijzing van het gebruik der wetten en besluiten betrekkelijk het armwezen

Match: Partial (No exact match found)

's Konings zes en zestigste verjaardag, godsdienstig gevierd te Zwolle, op den 24sten Augustus 1838

Match: Partial (No exact match found)

Ter gedachtenis van twee onzer medestudenten, C. S. C. van der Muelen en Ph. H. Themmen

Match: Partial (No exact match found)

Hulde aan Hare Keizerlijke Hoogheid, mevrouwe de grootvorstinne Anna Paulowna van Rusland, bij hoogstderzelver komst in de Nederlanden

Match: Partial (No exact match found)

Aan den heer Brachthuizen, op den 11 Mei 1816, te Groningen, uitgesproken in een muzijkaal gezelschap

Match: Partial (No exact match found)

Verhandeling over den eed, vooral met opzigt tot de aanstaande wetgeving

Match: Partial (No exact match found)

Iets aan Vaderland en Koning

Match: Partial (No exact match found)

Hoe de ondervinding ons de bijbelgenootschappen leert beschouwen

Match: Partial (No exact match found)

Leerrede ter herinnering aan den tiendaagschen veldtogt

Match: Partial (No exact match found)

Wenschen der natie

Match: Partial (No exact match found)

Gedachtenisviering van de vestiging der Kerkhervorming binnen Groningen in 1594

Match: Partial (No exact match found)

Leerrede ter aanprijzing van algemeene medewerking aan de uitbreiding des christendoms door middel van het Zendelinggenootschap

Match: Partial (No exact match found)

Geloofs belydenisse van den ondergetekenden omtrend het erf- stadhouderschap.

Match: Partial (No exact match found)

Copia eener resolutie van den breeden raad der Stad Groningen

Match: Partial (No exact match found)

Aan het volk van de provincie van Stad en Lande

Match: Partial (No exact match found)

Opmerkingen en wenken betrekkelijk onderwijs en tucht, inzonderheid in de lagere scholen

Match: Partial (No exact match found)

Het Koninklijk Besluit van den 23 Mei 1845, omtrent de toelating van studenten tot de Hoogescholen en de Athenaea

Match: Partial (No exact match found)