Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1849]' returned 263 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Het vrijwillig ontslag van den Heer E.W. van Dam van Isselt als lid der Staten-Generaal

Match: Partial (No exact match found)

De kieswetten van Belgie, Pruissen en Frankrijk

Match: Partial (No exact match found)

De Tweede Kamer

Match: Partial (No exact match found)

'sLands behoudenis, opgedragen aan Zijne Majesteit den Koning en aan de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Match: Partial (No exact match found)

Bezuiniging

Match: Partial (No exact match found)

De toestand der Nederlandsche finantiën en de middelen tot herstel

Match: Partial (No exact match found)

Over het te kort van vijftien millioenen en de beraamde middelen tot dekking van hetzelfde

Match: Partial (No exact match found)

Mijn antwoord op de critiek van mijn ambtgenoot

Match: Partial (No exact match found)

De staats-financiën

Match: Partial (No exact match found)

De gemeentebesturen onder de staatsregelingen van 1798, 1801, 1805 en 1806

Match: Partial (No exact match found)

Het grietmanschap ontmanteld

Match: Partial (No exact match found)

De Provinciale Staten, loten van het oude kiesstelsel en de Gemeentewet

Match: Partial (No exact match found)

Iets over den belemmerenden invloed en onevenredigen druk, welken de belastingen op den landbouw uitoefenen

Match: Partial (No exact match found)

Over belastingen en bezuiniging

Match: Partial (No exact match found)

De grondwets-herziening en ons belastingstelsel

Match: Partial (No exact match found)

Ons belastingstelsel, oorzaak van Nederlands verval

Match: Partial (No exact match found)

Een blik op vroeger tijdperken, bij gelegenheid van de voordragt van het inkomen der kroon

Match: Partial (No exact match found)

Iets over de kroondomeinen

Match: Partial (No exact match found)

Het vijf en twintigjarig bestaan van het Nederlandsche Genootschap Tot zedelijke verbetering der gevangenen

Match: Partial (No exact match found)

De hervorming der policie in Nederland

Match: Partial (No exact match found)

Het behoud der provinciale geregtshoven en bezuiniging

Match: Partial (No exact match found)

Over de toekomstige regeling van het justitiewezen in Nederland

Match: Partial (No exact match found)

Regtmatigheid van schadevergoeding voor afgeschafte heerlijke regten

Match: Partial (No exact match found)

Het regt van vereeniging en vergadering in Nederland

Match: Partial (No exact match found)

Rapport over hulp- en hypotheek-banken, uitgebragt op het vierde Landhuishoudkundig congres te Utrecht, den 27 Junij 1849

Match: Partial (No exact match found)

Iets over vermindering van het briefport

Match: Partial (No exact match found)

De hervorming onzer hoogescholen

Match: Partial (No exact match found)

Het historische karakter der tegenwoordige Nederlandsche universiteiten, als waarborg voor haar voortdurend bestaan

Match: Partial (No exact match found)

Iets over het hooger onderwijs

Match: Partial (No exact match found)

Wetenschap en volksgeluk

Match: Partial (No exact match found)

Opmerkingen en gedachten over de inrigting van het Hooger Onderwijs

Match: Partial (No exact match found)

De weg der wetenschap

Match: Partial (No exact match found)

Memorie over de toepassing van Art. 194 der Grondwet (onderwijs)

Match: Partial (No exact match found)

De nieuwe rigting van het onderwijs in Engeland

Match: Partial (No exact match found)

Bijdrage tot de geschiedenis van het onderwijs in Nederland sedert 1825

Match: Partial (No exact match found)

Euphronimus, of: Neêrlands lager onderwijs naar de grondwet en het gezond verstand

Match: Partial (No exact match found)

Het middelbaar en lager onderwijs

Match: Partial (No exact match found)

Brief uit Batavia over de Delftsche school en andere belangrijke zaken

Match: Partial (No exact match found)

De bezorgdheid omtrent het voortdurend bestaan der Delftsche akademie

Match: Partial (No exact match found)

Is er voordeel in het staats-examen?

Match: Partial (No exact match found)

Is bezuiniging op het onderwijs, vooral door opheffing eener hoogeschool, aan te raden?

Match: Partial (No exact match found)

Het Staats-examen

Match: Partial (No exact match found)

Beginselen en vereischten eener wet op het armwezen

Match: Partial (No exact match found)

Gedachten over armoede, hare oorzaken en voorbehoedingsmiddelen,...

Match: Partial (No exact match found)

De volksopvoeding en armverzorging, beschouwd als het zekere redmiddel in den financielen toestand des vaderlands

Match: Partial (No exact match found)

Gedachten over de noodzakelijkheid en nuttigheid van een algemeen armbestuur

Match: Partial (No exact match found)

De koepok-inenting

Match: Partial (No exact match found)

Een woord over de cholera

Match: Partial (No exact match found)

Eene epidemie op Java, en de cholera in Nederland

Match: Partial (No exact match found)

Aan de leden der Tweede Kamer der Staten-Generaal

Match: Partial (No exact match found)

Beoordeeling van het werk: 'de krijgsbedrijven tegen Balie in 1848' door den luitenant-kolonel J. van Swieten

Match: Partial (No exact match found)

Beschouwingen over ons defensie-stelsel, ...

Match: Partial (No exact match found)

Lof van den oorlog, of wederlegging van de leerstellingen der vrienden van den vrede

Match: Partial (No exact match found)

De toestand der Hollandsche kolonisatie in den staat Michigan, Noord-Amerika in het begin van het jaar 1849

Match: Partial (No exact match found)

Eerste verslag van den Staat en de verrigtingen van het Asyl Steenbeek

Match: Partial (No exact match found)

Onze banken van leening

Match: Partial (No exact match found)

Landhuishoudelijke luchtkasteelen in Nederland

Match: Partial (No exact match found)

Voorstel en ontwerp tot het oprigten van Nederlandsche matrozeninstituten

Match: Partial (No exact match found)

Bede gerigt tot de Hooge Regering onzes lands, ter zake van het Koninklijk Instituut voor de Marine te Medemblik

Match: Partial (No exact match found)

Twee memoriën, betrekkelijk het Koninklijk Instituut voor de Marine

Match: Partial (No exact match found)

Gewetensdwang

Match: Partial (No exact match found)

Hoe een Nederlandsch ministerie over eeden denkt

Match: Partial (No exact match found)

Iets over koloniale aangelegenheden

Match: Partial (No exact match found)

Moet Nederlandsch Oost-Indië in N.O.I. autocratisch of constitutioneel geregeerd worden?

Match: Partial (No exact match found)

Vervolg op Eenige beschouwingen over koloniale aangelegenheden

Match: Partial (No exact match found)

Bijdrage tot de kennis der Nederlandsche Oost-Indische bezittingen

Match: Partial (No exact match found)

Beschouwing van de 'Aïssa' door Mr. G. G. Kool

Match: Partial (No exact match found)

Boudewijn en De Tijd

Match: Partial (No exact match found)

De tolquestie van het Zwolsche Diep

Match: Partial (No exact match found)

Nadere beschouwingen over de noodzakelijkheid tot den aanleg van een kanaal van uitwatering, van Grave naar de Oude Maas, in Noordbrabant

Match: Partial (No exact match found)

Bedenkingen tegen de nota van Mr. B. W. A. E. Sloet tot Oldhuis ... over den verkoop van gronden op Java

Match: Partial (No exact match found)

Een onpartijdig woord uit Indië, betrekkelijk de gebeurtenis van den 22 Mei 1848 te Batavia

Match: Partial (No exact match found)

Het inlandsche kind in Oost-Indië, en iets over den Javaan

Match: Partial (No exact match found)

Nadenken over- en behandeling van het 'Iets over koloniale aangelegenheden', van P. van Swieten

Match: Partial (No exact match found)

Iets over koloniale aangelegenheden

Match: Partial (No exact match found)

Beschouwingen betreffende de vrijverklaring der slaven in de kolonie Suriname

Match: Partial (No exact match found)