Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Subject: Theology (Christian doctrine) - History (Netherlands) - Period documents, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Language: Dutch]' returned 111 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Van de verborghentheden der arminianisterye, twee boecken.

Match: Partial (No exact match found)

Breeder bericht van die scheuringe der kercken Christi tot Leyden.

Match: Partial (No exact match found)

De gods-dienst der Hollanders, vertoont in verscheide brieven.

Match: Partial (No exact match found)

Den polityck gereformeerde religievs ofte harminiaenschen contra-remonstrant.

Match: Partial (No exact match found)

Den krayenden witten donderdaechs haen, hebbende ghevonden in des werrelts mishoop den alderkostelijcksten steen.

Match: Partial (No exact match found)

Een een[!] nieuwe heylighe ligue off Politycke keck-sorghe der huydendaechsche contra-remonstranren[!].

Match: Partial (No exact match found)

Korte aenmerckingen, tot bewijs, dat de vijf artijckelen der remonstranten, in haerzelven niet tolerabel en zijn.

Match: Partial (No exact match found)

Logenkorting |off ernstich-schrijvens zuyveringh vande ghepretendeerde harminiaensche logentael

Match: Partial (No exact match found)

Tooneel van de moedigheydt van vier predicanten binnen s'Hertoghen-bosch.

Match: Partial (No exact match found)

Merckelyck onderscheyt tusschen de leeringe van den H. Augustinus, en [...] Ludovicus Molina.

Match: Partial (No exact match found)

Kort begryp der leeringe van de voorstaenders des H. Augustinus, de welcke men heden met den naem van jansenisten bekladden wil.

Match: Partial (No exact match found)

Bedenckingen over de beroepinghe D.D. Coenradi Vorstii, tot de professie der H. theologie in de vniversiteyt tot Leyden.

Match: Partial (No exact match found)

Bedenckingen, over de beroepinghe D.D. Conradi Vorstii, tot de professie der H. theologie in de Vniversiteyt tot Leyden.

Match: Partial (No exact match found)

Teghen-bericht jeghens D. Francisci Gomari Waerschovwinge over de vermaninghe tot vrede [...] aen D.R. Donteclock.

Match: Partial (No exact match found)

Brief aen sijne princelijcke excellentie van Oraengien.

Match: Partial (No exact match found)

Brief aen sijne princelijcke excellentie van Oraengien.

Match: Partial (No exact match found)

Aenwysinghe vande onbehoorlicke wyse van doen, die M. Adrianvs Smovtivs ghepleecht heeft in syn boeck [...] Eendracht &c.

Match: Partial (No exact match found)

Voor-looper. Tegen het libel fameus oft pasquil van ia ende neen, wt gegeven tegen Iohannē Wtenbogaert.

Match: Partial (No exact match found)

Vande vryheydt der secten, hoe schadelijck deselve zij: tot nadeel der [...] gemeynte Godes.

Match: Partial (No exact match found)

Svlamith, ofte Baniere des vredes, opgeworpen [...] om d'afgewekene remonstranten weder te brengen tot de gemeenschap vande gereformeerde kercke.

Match: Partial (No exact match found)